เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
เข้าชม:
287
รหัสทัวร์:
IT-CN32
สายการบิน:
Air Asia
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน The Heaven หุบเขาเทวดา อู่ฮั่น วั้งเซียนกู่ อู้หนี่โจว | 4D3N
ราคาเริ่มต้น 19,888.-

ทัวร์จีนหุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาหลิงซาน กระจกแห่งท้องฟ้า ชมการแสดงแสงสีเสียงยามค่ำคืน ที่เมืองอู้หนี่โจว จิ่งเต๋อเจิ้น….เมืองแห่งเซรามิคของจีน สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู THE BUND WUHAN วัดกุ้ยหยวน ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจียงฮั่น เมนูพิเศษ!! เป็ดย่างฮั่น ปลาอู๋ฉาง อาหารเจียงซี อาหารหูเป่ย ทัวร์ไม่ลงร้านรัฐบาล
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน

วันที่ 1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ เมืองอู้หยวน – อู้หนี่โจว+ชมโชว์แสดงแสงสีเสียง FD570 DMK-WUH 07.05 - 11.35
วันที่ 2  :เมืองอู้หยวน - เมืองซ่างเหรา - ภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้า) – กระจกแห่งท้องฟ้า - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่
วันที่ 3  เมืองซ่างเหรา - เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น - ถ่ายรูปด้านนอกชามใหญ่ที่สุดในโลก – เมืองอู่ฮั้น – ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซี – สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู – ถนนคนเดินเจียนฮั่น - THE BUND WUHAN
วันที่ 4  เมืองอู่ฮั่น – วัดกุ้ยหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ – ท่าอากาศยานดอนเมือง FD571 DMK-WUH 12.40 - 15.35

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(บาท)
ราคาเด็ก
(บาท)
พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม (บาท) ที่นั่ง หมายเหตุ
29 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 24,888 ไม่มีราคาเด็ก
 
(Infant ไม่เกิน 2 ปี 5,000 บาท)
4,000 20
05 - 08 มกราคม 2567 21,888 20
12 - 15 มกราคม 2567 21,888 20
19- 22 มกราคม 2567 21,888 20
26 - 29 มกราคม 2567 19,888 20
23-26 กุมภาพันธ์  2567 21,888 20
01 -04 มีนาคม 2567 21,888 20
08 -11 มีนาคม 2567 21,888 20
15 -18 มีนาคม 2567 21,888 20
22 -25 มีนาคม 2567 21,888 20
29 มีนาคม – 01 เมษายน 2567 21,888 20

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน

 

วันที่หนึ่ง    ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ - เมืองอู้หยวน - อู้หนี่โจว+โชว์และแสดงแสงสีเสียง       
ä อาหาร เที่ยง,เย็น
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                    
                      
 
 
 

03.30 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD)
                    โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
   07.05 น.    นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ โดย AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที FD570
   11.35 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ นำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
  (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง            ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
   นำท่านเดินทางสู่เมืองอู้หยวน เป็นเมืองชนบทที่สวย ใช้ชีวิตสบายๆ ริมสายน้ำ ในพื้นที่สีเขียวที่โอบล้อมด้วยภูเขา ความห่างไกลเมือง และข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเข้าถึงในสมัยก่อน ช่วยปกป้องให้อู้หยวนยังคงรักษาธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้ นำท่าน ชมโชว์และแสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว พร้อมล่องเรือชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีการแสดงแสงสีสุดอลังการ ถือเป็นแหล่งเช็คอินใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากทีเดียว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : โชว์จะหยุดการแสดงช่วงหน้าหนาว หรือแล้วแต่อากาศในแต่ละปี ประมาณช่วงเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ หากมีการเปลี่ยนประการใด ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงิน เปลี่ยนโปรแกรมหรือทดแทนทุกกรณี
 
    เย็น        ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
                  ที่พัก : QINLU JINGPING HOTEL WUYUAN 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันที่สอง       เมืองอู้หยวน - เมืองซ่างเหรา - ภูเขาหลิงซาน(รวมกระเช้า) – กระจกแห่งท้องฟ้า - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่                                                                                                   
          ä อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
                      
 
 
 

เช้า            ä รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) 
เดินทางสู่เมืองซ่างเหรา จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ภูเขาหลิงซาน(ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้า) เรียกกันว่า ภูเขาหวงซานน้อย มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ไม่เหมือนใคร มียอดเขาหลายยอด ยอดเขาที่ทับซ้อนกัน และยอดเขาที่แข่งขันกันเพื่อความสวยงาม มีจุดชมวิวทางธรรมชาติหลายแห่งในพื้นที่ที่สวยงาม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ให้ทุกท่านถ่ายรูปเช็คอินกับกระจกแห่งท้องฟ้า เป็นกระจกบานใหญ่ที่ถูกจัดวางเอาไว้ให้ทุกท่านได้วิวภาพถ่ายสุดอลังการ    
     และสนุกไปกับการโพสในท่าทางที่หลากหลาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง      ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
นำท่านเที่ยวชมหุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ตั้งอยู่ในเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น และปัจจุบันได้ปรับสถานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 4A ในระดับมณฑลของมณฑลเจียงซี เป็นจุดชมวิวที่มีภูเขา น้ำตก หุบเขา หมู่บ้าน วัด ป่าไม้ และทุ่งนาเริ่มจางหายไป จนกระทั่งในปี 2011 ได้ พัฒนาจุดท่องเที่ยวแห่งนี้ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น              ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
                    ที่พัก : JINGNAN HAOTING SHAORAO HOTEL 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน


วันที่สาม          เมืองซ่างเหรา - เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น - ถ่ายรูปด้านนอกชามใหญ่ที่สุดในโลก - เมืองอู่ฮั้น - ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซี
       – สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู – ถนนคนเดินเจียนฮั่น - THE BUND WUHAN                            ä อาหาร เช้า, เที่ยง ,เย็น
 
                                                                                                                                                                              
                      
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
 
 
 
เช้า           ä รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) 
   เดินทางสู่ เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น นำท่านสู่เมืองสุดยอดการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาและเซรามิก ในหลากหลายรูปแบบ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยมีระบบการผลิตที่สมบูรณ์ กรรมวิธีการผลิตที่ล้ำเลิศ และผลงานที่วิจิตรงดงาม นำท่านถ่ายรูปด้านนอกชามใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณอาคารโบราณเป็นศูนย์กลางมีการจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาของราชวงศ์ในอดีต เตาเผาโบราณ ระเบียงหินลายครามของพระราชวังเทียนโฮ่ว 
   เที่ยง     ä รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่7)
   จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ อู่ฮั้น นำท่านผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกในอู่ฮั่น ซึ่งสะพานข้าม แม่น้ำแยงซีเกียงของอู่ฮั่น มีทั้งหมด 7 สะพาน และ 1 อุโมงค์ สำหรับใช้ข้ามแม่น้ำสายยักษ์ สะพานนี้ถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกของอู่ฮั่นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำระหว่างภูเขางู ภูเขาเต่า มีความยาวกว่า 1,680 เมตร เป็นสะพานสองชั้น ชั้นบนเป็นถนน 4 เลน ชั้นล่างเป็นทางรถไฟรางคู่
นำท่านชมสวนสาธารณะทะเลสาบตงหู เป็นทะเลสาบกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ ตัวทะเลสาบกินพื้นที่ประมาณ 33 ตารางกิโลเมตร ถ้ารวมกับบริเวณสวนรอบทะเลสาบอีกจะเป็น 88 ตารางกิโลเมตร จุดเด่นของที่แห่งนี้คือมี “ดอกซากุระ” กว่า 10,000 ต้น ซึ่งจะบานสะพรั่งไปทั่วบริเวณ ประมาณในช่วงเดือนมีนาคม ที่ถูกขนานนามว่าเป็นสวนซากุระใหญ่ติด 1 ใน 3 ของโลก
(ดอกซากุระมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ดอกไม้ไม่บาน ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงิน เปลี่ยนโปรแกรมหรือทดแทนทุกกรณี)
จากนั้นอิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจียงฮั่น ความยาวของถนนประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ซึ่งรวมสินค้าไว้มากมายราว 200 ร้าน ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย รวมไปถึงสินค้าและอาหารพื้นเมืองในราคาถูกใจ
นำท่านอิสระถ่ายรูปที่ THE BUND WUHAN ตึกเมืองสไตล์ตะวันตก เป็นย่านการเงินที่มีชื่อเสียงยาวนานหลายศตวรรษ ทำให้อาคารสถานที่แถบนี้ออกแบบในสไตล์ตะวันตก

 
 
 
 
 
 
 
เย็น           ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
                 ที่พัก : VIENNA HOTEL WUHAN 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน


วันที่สี่      วัดกุ้ยหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ – ท่าอากาศยานดอนเมือง                                              ä อาหาร เช้า
            
 
                                                                                                                                                                              
                      
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
 
 
เช้า        ä รับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่9)
 นำท่านสู่วัดกุยหยวน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ 1 ใน 4 ที่ยิ่งใหญ่ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ชิง มีอายุราว 300 กว่าปี ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระอรหันต์ 500 องค์ ที่ปั้นจากดินฉาบด้วยสีทอง เป็นวัดที่คนมานิยมมากราบไหว้ 
               นำทุกท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ ประเทศจีน
12.40 น. เดินทางสู่ ประเทศไทย โดย AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที FD571
            15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

เงื่อนไขทัวร์จีน

อัตราค่าบริการนี้รวม  
(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆ ได้)

 1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป
 3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  
 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน โดย AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7  กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 4. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 5. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าวีซ่าเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
 7. ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 240 หยวน/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่
            ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์จีน **
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์จีน