เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
เข้าชม:
350
รหัสทัวร์:
IT-CN29
สายการบิน:
China Southern
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน น้ำตกเต๋อเทียน ปาหม่า หนานหนิง | 5D4N
ราคาเริ่มต้น 19,888.-

ทัวร์จีนล่องเรือชมถ้ำหน้าต่างสวรรค์ น้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ถ้ำคริสตัล อุทยานภาพเขียนหมื่นลี้ ล่องเรือชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน แหล่งช้อปปิ้งตลาดร้อยปี ถนนคนเดิน ไม่ลงร้านรัฐบาล
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน

วันที่ 1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานหนานนิง CZ8428 BKK-NNG 13.00-16.20
วันที่ 2  เมืองหนานหนิง – เมืองปาหม่า – ถ้ำคริสตัล – พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
วันที่ 3  เมืองปาหม่า – ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (รวมนั่งเรือ) – เมืองหมิงซื่อ – อุทยานภาพเขียนหมื่นลี่(รวมรถกล์อฟ)
วันที่ 4  เมืองหมิงซื่อ - น้ำตกเต๋อเทียน(รวมรถกอล์ฟ) - ล่องเรือชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน - ถนนโบราณตงซีหรือตลาดร้อยปี
วันที่ 5  ท่าอากาศยานหนานนิง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ CZ8427 NNG-BKK 10.40-12.00

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(บาท)
ราคาเด็ก
(บาท)
พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม (บาท) ที่นั่ง หมายเหตุ
15-19 พฤศจิกายน 2566 19,888           ไม่มีราคาเด็ก
 
(เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 12,000 บาท )
55,500 22
29 พฤศจิกายน -03 ธันวาคม 2566 19,888 22
06-10 ธันวาคม 2566 19,888 22
20-24 ธันวาคม 2566 19,888 22
27-31 ธันวาคม 2566 21,888 22
17-21 มกราคม 2567 19,888 22
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567 19,888 22
21–25 กุมภาพันธ์ 19,888 22
06-10 มีนาคม 2567 19,888 22
13-17 มีนาคม 2567 19,888 22
20-24 มีนาคม 2567 19,888 22

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน

 
 
 
10.00 น.      พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน
   China
                     Southern Airlines (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า
   13.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหนานนิง โดย China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที CZ8428
   16.20 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานหนานนิง นำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
   (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
                    ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)  
                    ที่พัก : NANNING HUANG QIU HOTEL 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สอง     เมืองหนานหนิง – เมืองปาหม่า – ถ้ำคริสตัล – พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
                                                                                                                                                                              ä อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
                      
 
 

เช้า         ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2) 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปาหม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืน 1 ใน 3 ของโลก เมืองปาหม่ามีคนอายุกว่า 100 ปี มีถึง 16 คน จึงได้รับเกียรติเป็นหมู่บ้านที่มีคนอายุยื่นที่สุดในโลก เพราะแสงแดดที่เพียงพอ อากาศที่มีปริมาณประจุลบในออกซิเจนสูงมาก คลื่นพลังงานแม่เหล็กค่อนข้างสูง น้ำที่มีโครงสร้างโมเลกุลพิเศษ รวมไปถึงดินที่อุดมด้วยสารอาหาร และเป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมาก
เที่ยง      ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3)
นำท่านเข้าชมถ้ำคริสตัล หรือ วังน้ำแข็งแกะสลัก” ในถ้ำท่านจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย มีหินงอกหินย้อยมากมาย ภายในถ้ำนั้นมีความหนาแน่นของออกซิเจนถึง 36,000-90,000 หน่วย ถือว่า เป็นถังออกซิเจนที่ใหญ่ที่สุด ภายในถ้ำขาวใสสะอาดเหมือน “คริสตัล” มีหินงอกออกมาจากผนังถ้ำทั้งด้านข้าง ด้านบน สวยงามมากๆ 
นำทุกท่านชมพิพิธภัณฑ์คนอายุยืน ด้านในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมประวัติของบุคคลที่มีอายุยืนของเมืองปาหม่า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    เย็น       ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) 
               นำท่านอิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน เป็นแหล่งพื้นเมืองของเมืองปาหม่า ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก สินค้าท้องถิ่น ฯลฯ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อและเลือกชมมากมาย
                    ที่พัก : BAMA VIENNA HOTEL 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน


วันที่สาม     เมืองปาหม่า – ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (รวมนั่งเรือ) – เมืองหมิงซื่อ – อุทยานภาพเขียนหมื่นลี้ (รวมรถกอล์ฟ)
                                                                                                                                                                             ä อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
                      
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
 
 
 
เช้า         ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 
นำท่าน นั่งเรือเที่ยวชม ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้ำร้อยนก) เป็นถ้ำที่อยู่ห่างจากเมืองปาหม่าประมาณ 20 กิโลเมตร ชมความงามหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำมีค้างคาว นกนางแอ่นและนกนานาชนิด ที่ทำรังอยู่กับผนังถ้ำจึงได้อีกหนึ่งชื่อว่า ถ้ำร้อยนก ระหว่างล่องเรือท่านจะเห็นน้ำสะท้อนกับผนังถ้ำ รวมกับแสงผ่านหน้าต่างเข้ามา จึงเกิดความเป็นประกายระยิบระยับเหมือนสรวงสวรรค์สวยงามอย่างมาก

เที่ยง      ä รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่6)
เดินทางสู่เมืองหมิงซื่อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
นำทุกท่านนั่งรถกอล์ฟ ชมความงามของอุทยานภาพเขียนหมื่นลี้ เป็นสถานที่มีการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง ทัศนียภาพที่สวยงามราวกับภาพที่วาดไว้
 เย็น          ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)
                 ที่พัก : MING SHI YI SHU HOTEL 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง


วันที่สี่         เมืองหมิงซื่อ - น้ำตกเต๋อเทียน(รวมรถกอล์ฟ) - ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน - ถนนโบราณตงซีหรือตลาดร้อยปี      
               ä อาหาร เช้า, เที่ยง ,เย็น
                    
 
                      
 
 
 

เช้า          ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8) 
   นำท่านเข้าสู่เขตอุทยา นั่งรถรวมรถกอล์ฟเที่ยวชมน้ำตกเต๋อเทียน ที่มีสมญานามว่า "มินิไนแองการ่า" เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากน้ำตกไนแองการ่า) ตัวน้ำตกมีความกว้าง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร โดยที่อยู่ฝั่งจีนมี 3 ชั้น  ความใหญ่โตของน้ำตกทำให้ตื่นตาตื่นใจกับผู้พบเห็น
   *สีสันของน้ำจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ
เที่ยง         ä รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9)
   นำท่านล่องเรือชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอย่างมาก โดยทัศนียภาพสองฝั่งงดงามด้วยภูเขา, ลำน้ำ และบรรยากาศอันสดชื่นเป็นแม่น้ำที่สวยแห่งหนึ่งของจีน ที่มีลักษณะรูปร่างงดงาม นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหนานหนิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ) เขตปกครองชนชาติจ้วง หรือเขตปกครองตนเองกว่างซี มีเมืองหลวงคือนครหนานหนานหนิง จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งถนนโบราณตงซีหรือตลาดร้อยปี เป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวกุ้ยหลินซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของกุ้ยหลิน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น        ä รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10)
                 ที่พัก : NANNING HUANG QIU HOTEL 4*  หรือระดับใกล้เคียงกัน
                 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)


วันที่ห้า         ท่าอากาศยานหนานหนิง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                                       ä อาหาร เช้า
 
                                                                                                                                                                              
                      
 
 

เช้า         ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11) 
                 นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหนานหนิง ประเทศจีน  
10.40 น.   เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที CZ8427
            12.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ถึ
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

เงื่อนไขทัวร์จีน

อัตราค่าบริการนี้รวม 
(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆ ได้)

 1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป
 3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 4.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน โดย China Southern Airlines (CZ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ้น ไม่เกิน 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 4. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 5. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ค่าวีซ่ากรุ๊ป
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าวีซ่าเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
 7. ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 300 หยวน / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่
ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์จีน **
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์จีน