เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป
เข้าชม:
277
รหัสทัวร์:
CC-UR10
สายการบิน:
Cathay Pacific
ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป EASY TULIP FESTIVAL [31 MAR - 06 APR 20] | 7D4N
ราคาเริ่มต้น 45,990.-

ทัวร์ยุโรปแฟร้งค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ชมย่านเมืองเก่า – โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ - โคโลญจน์ – Designer Outlet Roermond – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม – รูปปั้นแมเนเกนพิส – จัตุรัสกรองด์ ปลาซ – แอนต์เวิร์ป - แอนต์เวิร์ป – ลิซเซ่ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม – ริกส์มิวเซียม หรือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอัมสเตอร์ดัม – ย่านจอร์แดน - อัมสเตอร์ดัม – ซานส์ สคันส์ – กังหันลม – โรงงานชีส และโรงงานทำรองเท้าไม้ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม – โรงงานเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัม – พระราชวังหลวง – อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
วันที่ 2  แฟร้งค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ชมย่านเมืองเก่า – โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์
วันที่ 3  โคโลญจน์ – Designer Outlet Roermond – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม – รูปปั้นแมเนเกนพิส – จัตุรัสกรองด์ ปลาซ – แอนต์เวิร์ป
วันที่ 4  แอนต์เวิร์ป – ลิซเซ่ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม – ริกส์มิวเซียม หรือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอัมสเตอร์ดัม – ย่านจอร์แดน
วันที่ 5  อัมสเตอร์ดัม – ซานส์ สคันส์ – กังหันลม – โรงงานชีส และโรงงานทำรองเท้าไม้ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม – โรงงานเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัม – พระราชวังหลวง – อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ
วันที่ 6  อัมสเตอร์ดัม – ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล
วันที่ 7  กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักห้องเดี่ยว
::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::
31 มี.ค. – 06 เม.ย. 63 *วันจักรี* 45,990 43,990 9,500
** เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท**
ราคาข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 3,500 บาท
(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วันก่อนเดินทาง เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป

โปรแกรมการเดินทางทัวร์ยุโรป

14.30 น.       คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาน์เตอร์ M
ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค  พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
17.30 น.       ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 708
23.00 น.        ถึงฮ่องกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
00.35 น.        ออกเดินทางสู่ แฟร้งค์เฟิร์ต ประเทศประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ CX 289
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
06.45 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟร้งค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) ระยะทางประมาณ 88.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง หนึ่งในเมืองเก่าแก่ของเยอรมนี ที่มีอายุกว่า
พันปี ภายในย่านเมืองเก่า ประกอบไปด้วยอาคารโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุคกลางและสมัยพื้นฟูศิลปะวิทยาการ และยังเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg University) มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1386 ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ในประเทศเยอรมนี
                       นำท่านถ่ายภาพกับ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) จากบริเวณเมืองเก่า ปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของเมือง ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1300 ในสไตล์โกธิค &
เรอเนสซองซ์ และให้ท่านได้เดินชมย่านเมืองเก่า ที่มีเสน่ห์และเป็นหนึ่งในเมืองที่โรแมนติกที่สุดในเยอรมนี
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1)
                        นำท่านเดินทางสู่ โคโลญจน์ (Cologne) ระยะทางประมาณ 253 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 ชั่วโมง 40 นาที ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ เป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ ค.ศ. 50 โดยชาวโรมัน
เป็นเมืองต้นกำเนิดน้ำหอม Eau de Cologne 4711 โดยตัวเลข 4711 มาจากบ้านเลขที่ของผู้ผลิตน้ำหอมที่ทำกันมาอย่างยาวนานกว่า 300 ปี และเป็นน้ำหอมที่มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันนี้
 
นำท่านชม มหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี สัญลักษณ์ประจำเมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโคโลจญน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตกแต่งด้วยปูนปั้น และลวดลายที่สวยงาม ซึ่งรอดพ้นจากการทำลายเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ค่ำ                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (2)
                       เมนูพิเศษ...ขาหมูเยอรมัน
พัก ณ โรงแรม Leonardo Hotel Koeln Bonn Airport หรือในระดับเดียวกัน
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
                        นำท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond ระยะทางประมาณ 93.1กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที เอ้าท์เลทที่อยู่บริเวณชายแดนเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ ที่มีร้านค้าสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมชื่อดังกว่า 185 ร้านค้า ให้ท่านได้เลือกสรร อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
 
กลางวัน           อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง
นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชั่วโมง 55 นาที เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม เมืองศูนย์กลางของสหภาพยุโรป เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และโด่งดังในเรื่องของช็อกโกแลตและเบียร์
นำท่านถ่ายภาพกับ อะตอมเมียม (Atomium) สิ่งก่อสร้างรูปทรงอะตอมขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยวัตถุทรงกลมจำนวน 9 ลูก เชื่อมต่อด้วยท่อขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 ในงาน Brussels World’s Fair ปี ค.ศ.1958 เป็นโครงสร้างเพียงอย่างเดียวที่ยังเหลืออยู่ ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของบรัสเซลส์ และนำท่านชม รูปปั้นแมเนเกนพิส (Manneken Pis) หรือรูปปั้นเด็กน้อยยืนฉี่ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของหนูน้อย Petit Julien ที่ปกป้องเมืองไว้ได้ โดยมีเรื่องเล่ากันว่า ในปี ค.ศ. 1695 เมืองบรัสเซลส์ได้เกิดสงครามใหญ่ มีการวางระเบิดเพื่อทำลายเมืองแห่งนี้ ระหว่างที่ชนวนระเบิดกำลังทำงาน ได้มีเด็กน้อยคนหนึ่ง เห็นชนวนระเบิดกำลังลุกไหม้ จึงฉี่เพื่อดับไฟ ทำให้เมืองนี้รอดพ้นจากการถูกระเบิดมาได้ แล้วชม จัตุรัสแกรนด์เพลส หรือ กรองด์ ปลาซ (Grand Place) เเลนด์มาร์คที่สำคัญใจกลางบรัสเซลล์ หนึ่งในจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป รายล้อมไปด้วยกลุ่มอาคารเก่าแก่ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาโร้ค,โกธิค และนีโอ-โกธิค นอกจากนั้นจัตุรัสแห่งนี้ ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 อีกด้วย และอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
 
ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน
                        จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ แอนต์เวิร์ป (Antwerp) ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสเกลท์ เป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีต และถือเป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของประเทศเบลเยี่ยมอีกด้วย
 
พัก ณ โรงแรม Tulip Inn Antwerpen hotel หรือในระดับเดียวกัน
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)
นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ระยะทางประมาณ 169 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ สถานที่จัดงานเทศกาลดอกทิวลิปประจำทุกปี แต่ละปีจะมีแค่ช่วงปลายมีนาคม – ต้นพฤษภาคม ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เข้าชมดอกทิวลิปที่สวยงาม เพียง 1 ปีมีแค่ช่วงเดียวเท่านั้น สวนเคอเคนฮอฟเป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บนเนื้อที่กว่า 200 ไร่
อิสระให้ท่านได้ชมความอลังการของสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี ออกดอกบานสะพรั่งและถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม
 
กลางวัน           อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในเที่ยวชม
นำท่านเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ระยะทางประมาณ 262 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3 ชั่วโมง 15 นาที เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเติล (Amstel) อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองที่มีลักษณะพื้นที่เป็นเกาะมีคูคลองล้อมรอบ จึงเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งคลอง
นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า ริกส์มิวเซียม หรือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอัมสเตอร์ดัม
(The Rijksmuseum) พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ งานหัตถกรรม ภาพวาด ผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งสะสมผลงานในยุคทองของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งมามากกว่า 200 ปี แล้วนำท่านเที่ยวชม ย่านจอร์แดน () ย่านที่มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ที่สุดของอัมสเตอร์ดัม เพราะแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศที่โรแมนติก มีค่าเฟ่ ร้านค้าต่างๆมากมาย รวมถึงเป็นที่ตั้งของบ้านแอนน์ แฟรงก์ (Anne Frank House) อีกด้วย
 
ค่ำ                      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (5)
พัก ณ โรงแรม Grand Hotel Amstelveen หรือในระดับเดียวกัน
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
นำท่านเดินทางสู่ ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมของเนเธอร์แลนด์ เป็นหมู่บ้านที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมและบรรยากาศเก่าแก่ให้คงอยู่ไว้ได้เป็นอย่างดี
สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม บ้านไม้สไตล์ดัตช์ที่เป็นเอกลักษณ์ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ
กังหันลมที่ถูกอนุรักษ์ไว้ และชมโรงงานชีสและโรงงานทำรองเท้าไม้ ซึ่งเป็นหนึ่งในของฝากเลื่องชื่อของ
เนเธอร์แลนด์
 
นำท่านเดินทางกลับ อัมสเตอร์ดัม
 
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (7) 
นำท่าน ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม อันมีชื่อเสียง ลัดเลาะไปตามลำคลอง ชมความสวยงามของ 2 ฝั่งริมคลอง ซึ่งท่านจะได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณ์พิเศษเป็นอาคารทรงแคบ บริเวณหน้าจั่วจะมีไม้ยื่นออกมาเพื่อใช้
แขวนรอก สำหรับชักรอกเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ต่าง ๆ เข้าทางหน้าต่างแทน
และชม โรงงานเจียระไนเพชร ซึ่งอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์นั้น ได้รับการยอมรับว่า  ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการเจียระไนเพชรต่างๆ และสามารถที่จะเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงานกลับได้อีกด้วย
 
แล้วนำท่านสู่ จัตุรัสดัม (Dam Square) ลานกว้างใจกลางเมืองขนาดใหญ่ นำท่านถ่ายภาพกับ
พระราชวังหลวง อัมสเตอร์ดัม (Royal Palace Amsterdam) พระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในของเนเธอร์แลนด์ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1655 และเป็นพระราชวังที่ควีนเบียทริกซ์ทรงงานราชการต่างๆ ตลอดจนเอาไว้สำหรับรับเเขกบ้านเเขกเมือง เเละทำพิธีสำคัญต่างๆ
และชม อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ เป็นรูปทรงกรวยสีขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1956 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าบนถนนสายช้อปปิ้งบริเวณจัตุรัสตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
 
ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
                        พัก ณ โรงแรม Grand Hotel Amstelveen หรือในระดับเดียวกัน
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
13.05 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 270
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
06.10 น.        ถึงฮ่องกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.00 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR834
10.50 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป

เงื่อนไขทัวร์ยุโรป

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจ ท่านจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • รถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน )
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน
(หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์) จากประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยบรรยายข้อมูลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (โดยสายการบิน Cathay Pacific อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 30 ก.ก.)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (เนเธอร์แลนด์) และค่าบริการ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท)
 • ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์)  ท่านละ 45 ยูโร ตลอดทริป
 
เงื่อนไขในการจองทัวร์
 • กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 1 วัน
 • ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ
 • หากท่านที่ต้องการให้ทางบริษัททัวร์ยื่นวีซ่าให้ กรุณาชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 3,500 พร้อมกับยอดมัดจำ
 • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 45 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 • ยกเลิกการเดินทาง  61 วันขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 45-60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 • กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น
ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรมหรือค่าโรงแรม เป็นต้น 

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์ยุโรป **
ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์ยุโรป