เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
เข้าชม:
29
รหัสทัวร์:
RJ-JPTO06
สายการบิน:
Air Asia X
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N
ราคาเริ่มต้น 28,919.-

ทัวร์ญี่ปุ่นวัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองคาวาโกะเอะ-ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ-ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D อิสระเต็มวัน
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2  สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองคาวาโกะเอะ-ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ-ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D
วันที่ 4  อิสระเต็มวัน
วันที่ 5  กรุงโตเกียว-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดการเดินทาง Ticket PNR ราคา
ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี พักเดี่ยว
09-13 กรกฎาคม 66 N7T89N 31,919.- 6,900.- 9,900.-
10-14 กรกฎาคม 66 CZ9BKV 31,919.- 6,900.- 9,900.-
20-24 สิงหาคม 66 C1BB5C 31,919.- 6,900.- 9,900.-
21-25 สิงหาคม 66 L74PYT 31,919.- 6,900.- 9,900.-
27-31 สิงหาคม 66 S7PQ3A 31,919.- 6,900.- 9,900.-
28 สิงหาคม-01 กันยายน 66 Q1IM2S 28,919.- 6,900.- 9,900.-
03-07 กันยายน 66 Y1VRYI 31,919.- 6,900.- 9,900.-
04-08 กันยายน 66 CUJQHL 31,919.- 6,900.- 9,900.-
09-13 กันยายน 66 E2PNWP 31,919.- 6,900.- 9,900.-
10-14 กันยายน 66 RY5M2H 31,919.- 6,900.- 9,900.-
11-15 กันยายน 66 L6J5FT 31,919.- 6,900.- 9,900.-
18-22 กันยายน 66 Y16F5V 31,919.- 6,900.- 9,900.-
24-28 กันยายน 66 WZQQFY 28,919.- 6,900.- 9,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
21.30 น.           คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
23.55 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 600 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.05 ชั่วโมง

วันที่สอง   สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองคาวาโกะเอะ-ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ-ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
08.00 น.           คณะเดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเซ็นโซจิ หรือวัดอาซากุสะ (Sensoji Temple or Asakusa Temple) เป็นวัดที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่มากที่สุดของเมืองโตเกียวแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว โดยจะมี ถนนนากามิเสะ (Nakamise Street) ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย โดยนักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพที่ระลึกกับโคมแดงอันใหญ่ๆ ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์สำคัญมากๆ ของวัดแห่งนี้ จากนั้นนำท่านแวะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ (Tokyo Sky Tree) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียวบริเวณริมแม่น้ำสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโตรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของหอคอยโตเกียวสกายทรีที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุด สามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) ซึ่งริมแม่น้ำสุมิดะนั้น ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับความสวยงามตามอัธยาศัย
กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe) เป็นนครศูนย์กลางใน จ.ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองนี้ได้รับฉายาว่าเป็นเมือง "เอโดะจิ๋ว" (Little Edo) ด้วยอาคารบ้านเรือนภายในเขตเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เป็นสถาปัตยกรรมเก่าสมัยยุคเอโดะ การเดินทางจากโตเกียวง่าย และใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ 1 ชม. เท่านั้น ให้ท่านได้สักการะ ศาลเจ้าฮิกาวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ในนิกายชินโตของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในหมู่คนญี่ปุ่นมากเรื่องการขอเรื่องความรัก มีอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้บูชาเทพเจ้าถึง 5 องค์ด้วยกัน แต่ละองค์ล้วนเป็นเทพที่เป็นพ่อแม่ลูก คนญี่ปุ่นจึงเชื่อกันว่าเป็น “เทพเจ้าแห่งความรัก”, “เทพเจ้าแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา” และ “เทพเจ้าแห่งความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว” จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคุราสึคุริ (Kurazukuri) ย่านเมืองเก่าของเมือง ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศย้อนยุคสมัยเอโดะ บ้านเรือนย้อนยุคที่ทอดยาวริมสองฝั่ง ให้ท่านได้ชม หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ (Toki no Kane) ก่อสร้างเป็นอาคารสามชั้น สูง 16 เมตร อายุยาวนานกว่า 350 ปี ได้ชื่อว่า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยว ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช (Kashiya Yokocho) หรือตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นตรอกซอยเล็กๆ ที่มีร้านค้าขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณ และอาหารว่าง ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านของชาวบ้านในย่านนั้นที่เปิดเป็นร้านขนมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านอิสระเลือกซื้อขนม ของกินเล่น หรือของฝาก และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของช่วงเวลาสมัยโชวะตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai) โอชิโนะ ฮักไก เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆ บ่อที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) (พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู)
ที่พัก              Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (Mt. Fuji 5th Station) ให้ท่านสัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ภูเขาไฟฟูจินั้น เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดู ภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังเป็นเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (**หมายเหตุ การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น (Shikido) ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอร์มอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม อีกทั้งยังเป็นการชงชาที่วิวทิวทัศน์ดีมากๆ ท่านจะได้มองเห็นทั้งวิวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ จากนั้นนำท่านสู่ สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ (Fuji-Q Highland) (รวมค่าเข้า) เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งที่มองเห็นความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ให้บริการเครื่องเล่นมากมาย โดยเฉพาะรถไฟเหาะ 4 รางที่ได้รับการบันทึกบน Guinness World Record ให้เป็นรถไฟเหาะที่เร็วและสูงที่สุด คือ Fujiyama ในปี 1996 ต่อมาปี 2001 สร้าง Dodonpa มาทำลายสถิติ  ปี 2001 สร้างรถไฟเหาะ 4 มิติ Eejanaika ปี 2006 ซึ่งที่นั่งสามารถหมุนอยู่ภายในรถได้ และสุดท้ายในปี 2011 Takabisha เป็นรถไฟเหาะที่ชันมากที่สุดในโลกถึง 121 องศา มีเครื่องเล่นมากมาย ทั้งเครื่องเล่นถ้วยชา, จานร่อน, ล่องซุงมหาสนุก, เรือโจรสลัด, ดรอปทาวเวอร์, ชิงช้าสวรรค์, ม้าหมุน, ชิงช้าหมุน (Sky Swings) และอื่นๆ อีกมากมาย หรือสามารถขึ้นไปชมวิวภูเขาไฟฟูจิบน Fujiyama Tower เป็นหอคอยท่าสร้างอยู่ภายในเครื่องเล่นรถไฟเหาะ มีความสูงราว 55 เมตร ที่บนนั้น ท่านจะได้พบกับวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยจนแทบจะหยุดหายใจกันเลยทีเดียว (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องเล่น และค่าขึ้นหอคอย)
กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียวอีกครั้ง นำท่านสู่ โอไดบะ (Odaiba) และ Diver City Plaza เป็นเกาะจำลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นจากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โอไดบะ ได้กลายเป็นย่านการค้า มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่พักอาศัย และแหล่งนันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้ชม Unicorn Gundam หุ่นกันดั้มตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 เมตร และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ (Shinjuku) และถ่ายรูปกับ Cat 3D ย่านช้อปปิ้งซึ่งเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย อีกทั้งยังให้ท่านได้ชม และถ่ายรูปกับ Cat 3D ซึ่งเป็นที่สนใจของทั้งคนญี่ปุ่น และต่างชาติที่ผ่านมายังแยกชินจูกุ บริเวณตึก Cross Shinjuku จะเจอแมวยักษ์โผล่มาให้เห็น ซึ่งเป็นป้ายโฆษณาแบบ 3 มิติ “Cross Shinjuku Vision” ที่ความคมชัดระดับ 4K นั่นเอง แมวยักษ์ขนาดใหญ่ที่ขยับตัวไปมาเสมือนจริง สร้างความฮือฮาให้คนญี่ปุ่นต่างถ่ายคลิปแชร์กันในโลกออนไลน์กันเป็นอย่างมาก และบริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจุกุ ยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
เย็น               อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก Hotel Welco Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่    อิสระเต็มวัน
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)
*** อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อทัวร์เสริม Disneyland หรือจะเลือกเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย *** (ไม่มีรถบัสบริการ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) (ติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถามราคา) “ดิสนีย์แลนด์” โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่น โดยที่โตเกียวแห่งนี้ เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเล ท่านจะได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมายนานา หรือผจญภัยในดินแดนต่างๆ ทั้งเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดัง Toy Story ทั้งฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean หรือเขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mansion ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year อีกทั้งท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกสุดน่ารักในดิสนีย์แลนด์ ท่านยังจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลท์ดิสนีย์ อย่าง มิกกี้ เม้าส์ มินนี่ เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนตัวการ์ตูนอีกมากมาย หรือชมขบวน “อิเล็คทริคพาเหรด” ซึ่งจะจัดเป็นริ้วขบวนเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างสวยงาม และอลังการด้วยเครื่องแต่งกายของนักแสดง รวมทั้งตัวการ์ตูนต่างๆ ของดิสนีย์ อาทิ ตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง “อะลาดิน” “ทอย สตอรี่” ที่ออกมาเต้น และเดินขบวนเสมือนอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายนั้น จะตกแต่งไปด้วยดวงไฟสวยงามนับล้านดวง สามารถเปลี่ยนสีไปมาตามท่วงทำนองเพลงที่เปิดประกอบการเดินขบวน อีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นไฮไลท์ของวันยามคํ่าคืนที่เต็มไปด้วยความฝันเลยทีเดียว
- ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคย และรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้ เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ซึ่งเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ร้าน MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง หรือถ่ายรูปกับ Cat 3D ซึ่งเป็นที่สนใจของทั้งคนญี่ปุ่น และต่างชาติที่ผ่านมายังแยกชินจูกุ บริเวณตึก Cross Shinjuku จะเจอแมวยักษ์โผล่มาให้เห็น ซึ่งเป็นป้ายโฆษณาแบบ 3 มิติ “Cross Shinjuku Vision” ที่ความคมชัดระดับ 4K นั่นเอง แมวยักษ์ขนาดใหญ่ที่ขยับตัวไปมาเสมือนจริง สร้างความฮือฮาให้คนญี่ปุ่นต่างถ่ายคลิปแชร์กันในโลกออนไลน์กันเป็นอย่างมาก และบริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจุกุ ยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
- ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักของการสัญจรอันคึกคักของคนญี่ปุ่น ย่านฮาราจูกุ เป็นย่านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของแฟชั่นเป็นอย่างมาก ทั้งแฟชั่นล้ำสมัย คอสเพลย์ หรือการแต่งตัวตามศิลปินที่โด่งดัง เพราะเป็นจุดกำเนิดของการสร้างสรรค์แฟชั่นชนิดต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่น ซึ่งบางวันก็จะมีวัยรุ่นแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์ต่างๆ มาเดินเที่ยว หรือร้านต่างๆ ก็จะแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์เพื่อสร้างสีสันให้กับย่านนี้เป็นอย่างมาก
- พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace) คือสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ภายในพื้นที่กว้างใหญ่ ประกอบด้วยพระตำหนัก และอาคารต่างๆ มากมาย ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) บริเวณพระราชวังจึงล้อมรอบด้วยคูน้ำ และกำแพงหินสูงตระหง่าน พระราชวังแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีสำคัญๆ อีกด้วย
- ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) เป็นศาลเจ้าแบบชินโตที่มีความสำคัญมากในประเทศญี่ปุ่น การสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ มีการออกแบบ และสร้างโดยนักออกแบบชั้นนำ และช่างฝีมือ ชาวญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้า ด้วยการบริจาคต้นไม้เพื่อปลูกเป็นป่ารอบๆ ศาลเจ้า มีต้นไม้ถูกส่งมาจากทั่วญี่ปุ่นถึง 100,000 ต้น มักจะมีการจัดงานแต่งงานที่นี่อยู่บ่อยๆ ในวันปีใหม่จะมีชาวญี่ปุ่น และ นักท่องเที่ยวมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ถึง 3 ล้านคน
                     *** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย ***
ที่พัก                Hotel Welco Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 

วันที่ห้า   กรุงโตเกียว-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
                        ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ...
 09.15 น.         ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 601 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.45 ชั่วโมง
14.00 น.           คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

เงื่อนไขทัวร์ญี่ปุ่น

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 30 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น **
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์ญี่ปุ่น