เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
เข้าชม:
13
รหัสทัวร์:
IT-CN04
สายการบิน:
Air Asia
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ตะลุยแดนมังกร คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง |4D3N
ราคาเริ่มต้น 15,888.-

ทัวร์จีนภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลีเจียง เมืองมรดกโลก นั่งกระเช้าหยุนซานผิง อุทยานน้ำหยก ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ เจดีย์สามองค์ วัดเจ้าแม่กวมอิม พิเศษชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG เมนูพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน

วันที่ 1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ยคุนหมิง-เมืองต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
วันที่ 2  ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าเล็ก(หยุนซานผิง)-โชว์ IMPRESSION LIJIANG-หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ๋ยเหอ-อุทยานน้ำหยก- ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ร้านบัวหิมะ
วันที่ 3  เมืองต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -วัดเจ้าแม่กวนอิม-ร้านผ้าไหม-คุนหมิง-ร้านหยก
วันที่ 4  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(บาท)
ราคาเด็ก
(บาท)
พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม (บาท) ที่นั่ง หมายเหตุ
25-28 พฤษภาคม 2566 15,888  
 
 
 
 
 
 
ไม่มีราคาเด็ก
(เด็ก INF อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 6,000 บาท )
 
 
 
 
 
 
4,000
20
03-06 มิถุนายน 2566 16,888 20
08-11 มิถุนายน 2566 15,888 20
15-18 มิถุนายน 2566 15,888 20
22-25 มิถุนายน 2566 15,888 20
 29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2566 16,888 20
06-09 กรกฎาคม 2566 16,888 20
27-30 กรกฎาคม 2566 20,888 20
12-15 สิงหาคม 2566 20,888 20
24-27 สิงหาคม 2566 17,888 20
31 สิงหาคม-03 กันยายน 2566 17,888 20
07-10 กันยายน 2566 15,888 20
14-17 กันยายน 2566 15,888 20
21-24 กันยายน 2566 15,888 20
12-15 ตุลาคม 2566 16,888 20
14-17 ตุลาคม 2566 16,888 20
19-22 ตุลาคม 2566 16,888 20
21-24 ตุลาคม 2566 16,888 20
25-28 ตุลาคม 2566 16,888 20

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน


วันที่หนึ่ง        ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ยคุนหมิง-เมืองต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
                                                                                                                                                                                    ä อาหาร เที่ยง ,เย็น
 
                
                                                                                                                                                                                                                                                
                       
 
 
 

05.00 น.      พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA   
                    (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
 08.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)  เที่ยวบินที่ FD582
 11.25 น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
                 คุนหมิง เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงมีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อย อาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป
เที่ยง            ä รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่1)
เดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร
นำท่านชมเมืองโบราณต้าหลี่ ซึ่งเป็นถนนโบราณ ในสมัยอานาจักรน่านเจ้า ชมตึกรามบ้านช่องสมัยโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเมื่อกว่า 500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายสินค้าต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเหนือใต้ และสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น              ä รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2)
  ที่พัก : ZHONG HE FANG HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
     (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สอง       ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าเล็ก(หยุนซานผิง)-โชว์ IMPRESSION LIJIANG-หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ๋ยเหอ-อุทยานน้ำหยก-
                      ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ร้านบัวหิมะ                                                                                             ä อาหาร เช้า, เที่ยง ,เย็น                                                                                                                                                                       
                                                              
                      
 
 
 
 

เช้า          ä รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) 
                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
                  นำท่านนั่งกระเช้าเล็ก(หยุนซานผิง) สู่บริเวณทุ่งหญ้าหวินซานผิง ที่มีต้นฉำฉายูนนานอายุพันปี เพื่อชมทัศนียภาพอันแสนงดงามของธรรมชาติ และจากที่นี่ท่านสามารถมองเห็นความงามของเทือกเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร ซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ทุ่งราบหวินซานผิงเป็นทุ่งหญ้าที่เขียวขจี อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 3,000 เมตร ท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
 

 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
                 จากนั้นนำท่านชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG ผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้โหมวได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง         ä รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่4)
                  นำท่านสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley of Blue Moon) ตั้งอยู่ใกล้กับแชงกรีลา เป็นหุบเขาสูงเกิน 4,000 เมตร เป็นจุดชมวิวจุดเดียวที่สูงที่สุดของเมืองจงเตี้ยน กล่าวกันว่า ยามท้องฟ้าสดใสไร้เมฆหมอก สามารถมองเห็นเทือกภูเขาหิมะได้ถึงสามเทือกเขา คือ ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก และภูเขาหิมะกงก่า มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจ  ทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ อายุมากกว่า 500 ปี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  นำท่านแวะชมสินค้า ร้านสาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น้ำที่มีคุณค่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่ 
   ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า นำท่านสู่ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อ
   สุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ
   “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง แมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน
เย็น           ä รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่5)
ที่พัก : LONG YAO XIANG HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สาม       เมืองต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -วัดเจ้าแม่กวนอิม-ร้านผ้าไหม-คุนหมิง-ร้านหยก                                                                                                                                                ä อาหาร เช้า, เที่ยง ,เย็น
                                                              
                      
 
 
 
 

เช้า            ä รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) 
เดินทางกลับ เมืองต้าหลี่  นำท่านผ่านชม เจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่านที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมับราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก2องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นพุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน เจดีย์3องค์มีอายุกว่า1,000  ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วง ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้นในองค์เจดีย์ นำท่านสู่หมู่บ้านซีโจว ชมวิธีการชงน้ำชา 3 ถ้วย 3 รส วัฒนธรรมของชาวไป๋ พร้อมเลือกซื้อของพื้นเมือง ไว้เป็นของฝากของที่ระลึก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง           ä รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่7)
นำท่านเดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิม ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนำทุกท่านเลือกชมผ้าไหมจีน มีสินค้าผ้าไหมให้ท่านเลือกชมมากมาย สมควรแก่เวลา
นำท่านสู่เมืองคุนหมิง  ให้ท่านได้เลือกซื้อหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
เย็น             ä รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่8)
  ที่พัก : LONGWAY HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
     (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สี่            ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานดอนเมือง
                                                                                                                                                                     ä อาหาร เช้า
                      
 
 
 
 

เช้า             ä รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9)   
    นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน
  12.30 น.      เพื่อเดินทางกลับสู่  ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)  เที่ยวบินที่ FD583
  13.50 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง  ประเทศไทย สู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

เงื่อนไขทัวร์จีน

อัตราค่าบริการนี้รวม  
(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  
 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน AIR ASIA (FD)  สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 4. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 5. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าวีซ่ากรุ๊ปชำระเพิ่มท่านละ 1,200 บาท / ค่าวีซ่าเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
 7. ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ  1,200  บาท / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่
            ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์จีน **
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์จีน