เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
เข้าชม:
16
รหัสทัวร์:
TN-CN04
สายการบิน:
Air Asia X
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ซุปตาร์...ดิสนีย์แลนด์แดนมังกร |5D3N
ราคาเริ่มต้น 19,888.-

ทัวร์จีน เที่ยวดินแดนในฝัน พร้อมสนุกกับเครื่องเล่น สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ เต็มวัน  เที่ยวชมมหานครยามค่ำคืน หาดไว่ทาน หรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้  เข้าร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ที่ใหญ่ที่สุดในเซียงไฮ้  ถ่ายรูป ณ หอไข่มุก
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน

วันที่ 1  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่ 2  หมู่บ้านใบชา – หอไข่มุก - หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery - The Bund Finance center - ย่านซินเทียนตี้
วันที่ 3  ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – ร้านผ้าไหม - เมืองเจียซิง - เมืองโบราณ Yuehe Jiaxing – ทะเลทราบหนานหู
วันที่ 4  สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้า) เต็มวัน
วันที่ 5  ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
21 – 25 มิถุนายน 2566 21,888 3,500
07 – 11 กรกฎาคม 2566 22,888 3,500
28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2566 23,888 3,500
11 – 15 สิงหาคม 2566
วันแม่แห่งชาติ
24,888 3,500
25 – 29 สิงหาคม 2566 22,888 3,500
08 – 12 กันยายน 2566 19,888 3,500
22 – 26 กันยายน 2566 22,888 3,500
06 – 10 ตุลาคม 2566 22,888 3,500
13 – 17 ตุลาคม 2566 22,888 3,500
15 – 19 ตุลาคม 2566 20,888 3,500
20 – 24 ตุลาคม 2566
วันปิยมหาราช
23,888 3,500
22 – 26 ตุลาคม 2566
วันปิยมหาราช
23,888 3,500

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน

 
            วันแรก            ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
 
21.30 น.         สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาท์เตอร์ W จากนั้นนำท่านเช็คอินสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)  โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ คอยต้อนรับและแจกเอกสารการเดินทาง จากนั้นนำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ

วันที่สอง                     หมู่บ้านใบชา – หอไข่มุก - หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้  - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ
                                    Starbucks Reserve Roastery - The Bund Finance center - ย่านซินเทียนตี้


00.10 น.         ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน โดยสายการบิน แอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ) เที่ยวบินที่ XJ760
05.30 น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ  (เวลาท้องถิ่นประเทศจีนเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เช้า                  บริการอาหารเช้า แบบ BOX SET
                    นำท่านแวะ หมู่บ้านใบชา ให้ท่านได้ลองชิม “ชาผู่เอ่อร์” ชาที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนาน ชมการสาธิต         ขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร์ ใบชาที่ได้ชื่อว่าเป็นใบชาเพื่อสุขภาพและความงาม

                    นำท่านถ่ายรูปด้านล่าง หอไข่มุก ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 5 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ซึ่งปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย ให้ท่านได้ชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮ้มุมสูง SKY WALK บนหอไข่มุกที่ความสูง 259 เมตรจากพื้นดิน 
 
 
 
 
 
กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                    นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้  ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่
                   
                     นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของ                   สิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่             คึกคักและทันสมัยทีสุดในเซี่ยงไฮ้ 
                    นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนมมากมาย ในส่วนเบเกอรี่ที่ใช้ชื่อว่า Princi™ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับร้านเบเกอรี่ชื่อดังจากอิตาลี และเป็นสาขาแรกในเอเชีย มีการทำขนมกันสดๆ ใหม่ๆ ที่ร้านทุกวันมากกว่า 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีนมากกว่า 30 คนนอกจากนี้ สตาร์บัคส์ยังนำเทคโนโลยี AR สร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้า โดยร่วมมือกับบริษัทจีนยักษ์ใหญ่ อาลีบาบา เมื่อจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ ในร้าน เช่น ถังคั่วกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ้นในโทรศัพท์ และลูกค้ายังได้สนุกสนานไปกับการจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ
                   
 
 
 
                    The Bund Finance center เป็นศูนย์ทางการเงิน การค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและศิลปะเป็นต้น ครอบคลุมอาคารสำนักงานเกรด A , ศูนย์ช็อปปิ้ง , ศูนย์ศิลปะ Fosun Foundation และโรงแรมที่พัก มีทัศนียภาพริมแม่น้ำ , อาคารความสูง 180 เมตร , สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของเส้นขอบฟ้าจากตึกสูงระฟ้าในไว่ทาน
                    นำท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทียนตี้ เป็นอีกจุดที่มีความคลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ้ ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่แห่งนี้ ย่านซิน เทียน ตี้ จะทำให้คุณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยิง
เย็น                 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก                THE Q HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม                     ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – ร้านผ้าไหม - เมืองเจียซิง - เมืองโบราณ Yuehe Jiaxing –
                                    ทะเลทราบหนานหู
 
เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
                        นำท่านสู่ ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว ตลาดที่เก่าแก่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้ มีสไตล์สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณที่ยังคงความงดงามเอาไว้ ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองและร้านอาหารขึ้นชื่อ เมนูยอดฮิตที่ห้ามพลาด “เสี่ยวหลงเปา” อันลือชื่อ นอกจากนี้ ยังมีขายของที่ระลึกต่างๆ อีกมากมาย นำท่านชม ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น
กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                    เดินทางสู่ เมืองเจียซิง อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเจ้อเจียงเป็นเมืองสำคัญหนึ่งตามพื้นที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำแยงซี ซึ่งอยู่ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว ซูโจวและหูโจวไม่ถึง 100 กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างเมืองซูโจวกับหังโจวที่เสมือนหนึ่งดินแดนสวรรค์ของมวลมนุษย์ จึงมีส่วนได้เปรียบทางภูมิประเทศ
                    นำท่านสู่ เมืองโบราณ Yuehe Jiaxing ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เจริญรุ่งเรืองของ Jiaxing ให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไป สถานที่แห่งนี้ได้ชื่อว่า เมืองเก่าแม่น้ำมูน เพราะมีน้ำรอบๆ และเมื่อคืนพระจันทร์เต็มดวงจึงเห็นพระจันทร์ในแม่น้ำรอบเมือง จึงได้ชื่อว่า เมืองเก่าแม่น้ำมูน  เมืองโบราณแม่น้ำมูนมีอายุเกือบ 2,000 ปี เมืองโบราณ Yuehe เคยเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากการดํารงอยู่ของคลองใหญ่ เป็นสถานที่ที่มีความเก่าแก่ การเดินชมเมืองเก่าจะสัมผัสได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเจริญของเมืองเก่า ใช้สะพานเป็นแนวเขต ด้านหนึ่งเป็นถนนการค้า อีกด้านหนึ่งเป็นร้านอาหาร แต่ละร้านจะมีชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดความสนใจ

                    นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทราบหนานหู เป็นจุดชมวิวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ครอบคลุมซึ่งรวมการท่องเที่ยวการพักผ่อนและความบันเทิงและการศึกษาทางประวัติศาสตร์ จากนั้นเดินทางกลับเมืองเซี่ยงไฮ้
 
เย็น                 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก                THE Q HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                          สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้า) เต็มวัน
 
 
เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้า) สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย อยู่ในเขตฉวนซาใกล้กับแม่น้ำหวงผู่และสนามบินผู่ตง  

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016 
 
โดยเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ ประกอบไปด้วย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรีโซน ดังนี้
 1. DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก โซนนี้ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชม ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ ทั้งยังมี LEGO LAND ในโซนนี้อีกด้วย     
 2. MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็นโซนขายของที่ระลึกกับร้านอาหาร และก็จะมีส่วนของที่ฉายหนังการ์ตูนสั้นของมิกกี้เม้าส์ เหมาะกับการถ่ายรูปและนั่งพักผ่อนภายในสวนสนุก
 3. ADVENTURE ISLE ดินแดนให้การผจญภัยที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดำบรรพ์ ‘Casmp Discovery’ พร้อมเชิญชวนให้เดินสำรวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงค์ถ้ำปริศนาในช่องเขารอวร์ริ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของจระเข้ยักษ์น่าเกรงขาม และRoaring Over The Horizon เป็นเครื่องเล่นแนว 4D
 4. TOMORROW LAND อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย์ ที่มักจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจิตนาการให้กับเด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล้ำให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ สำหรับที่ดิสนีย์แลนด์แห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครื่องเล่นที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว้ว่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสำหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ที่ห้ามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Lauch Bay” ได้ถ่ายรูปกับ Darth Vader ตัวเป็นๆ
 5. GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ สวนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน้ำชาที่พักผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel(ม้าหมุน) กับ Dumbo The Fluing Elephant
 6. TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง The Pirates of the Caribbean กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านั้น จำลองฉากต่างๆ ริมทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คือ Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับต่อสู้ของเรือ Black Pearl กับFlying Dutchman
 
 1. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย์ ที่มีชื่อว่า “Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน และยังโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย์ พบเรื่องราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพื่อเข้าไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland  และเครื่องเล่นไฮไลท์ของโซนนี้ก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นั่งรถไฟเข้าเหมืองแร่ไปกับคนแคระทั้ง 7 ชวนให้สนุกและหวาดเสียว

หากลูกค้าไม่ประสงค์จะเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
***หักคืนลูกค้าท่านละ 2,000 บาท***

หมายเหตุ : เพื่อผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเที่ยวดิสนีย์แลนด์ กรณีที่ตรงวันเสาร์หรืออาทิตย์ เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก และในส่วนของวันธรรมดาการเล่นเครื่องเล่นในแต่ละโซนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการจัดเวลาของลูกค้าเองเป็นสำคัญ อาจทำให้ไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นได้ตามที่หวังไว้
     
      ** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเล่นเครื่องเล่นของท่าน **
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางออกจาก สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
ที่พัก                THE Q HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 

วันที่ห้า                        ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 
 
03.00 น.         สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
เช้า                 บริการอาหารเช้าแบบ BOX SET เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
06.50 น.         เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็ก (XJ) เที่ยวบินที่ XJ761
10.15 น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

เงื่อนไขทัวร์จีน

 

อัตราค่าบริการรวม
 
 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)
 

อัตราค่าบริการไม่รวม
 
 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,200 บาท / ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์จีน **
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์จีน