เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
เข้าชม:
66
รหัสทัวร์:
TN-CN02
สายการบิน:
VIETJET AIR
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ซุปตาร์.เปิดตัวจางเจี่ยเจี้ย EP.2 |6D5N
ราคาเริ่มต้น 15,888.-

ทัวร์จีน ชมเมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี เมืองโบราณเฟิ่งหวง  Option เสริม! ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก  นั่งรถขึ้นอุทยานสู่ เขาเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์ที่สุดแสนจะสวยงาม  ล่องเรือใต้ ถ้ำมังกรเหลือง ชมหลากหลายความงามภายในถ้ำ  นั่งเรือชมความงามของ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน

วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานต้าหยง - จางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
วันที่ 2  เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง – ชมบรรยากาศของเมืองเฟิ่งหวง - นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง
วันที่ 3  ออปชั่นเสริม! ยอดเขาเทียนเหมินชาน - ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า - บันไดเลื่อนทะลุเขา - ประตูสวรรค์ - ถนน 99 โค้ง - ออปชั่นเสริม! โชว์จิ้งจอกขาว อลังการระดับ 5 ดาว - ศูนย์นวดฝาเท้าและสมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา
วันที่ 4  อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนชื่อชาน (เขาอวตาร) - ขึ้นลิฟท์แก้ว – สะพานหนึ่งในใด้หล้า ลำธารจินเปียนซี - ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
วันที่ 5  ถ้ำมังกรเหลือง - ทะเลสาบเป่าหูเฟิง
วันที่ 6  เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม สะพานกระจก - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ท่าอากาศยานต้าหยง - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
28 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2566 15,888 5,000
05 – 10 พฤษภาคม 2566 16,888 5,000
12 – 17 พฤษภาคม 2566 17,888 5,000
19 – 24 พฤษภาคม 2566 16,888 5,000
26 – 31 พฤษภาคม 2566 16,888 5,000
02 – 07 มิถุนายน 2566 18,888 5,000
09 – 14 มิถุนายน 2566 16,888 5,000
16 – 21 มิถุนายน 2566 16,888 5,000
23 – 28 มิถุนายน 2566 16,888 5,000
30 มิถุนายน – 05 กรกฎาคม 2566 16,888 5,000
07 – 12 กรกฎาคม 2566 16,888 5,000
14 – 19 กรกฎาคม 2566 16,888 5,000
 21 – 26 กรกฎาคม 2566 16,888 5,000
28 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2566 19,888 5,000
04 – 09 สิงหาคม 2566 16,888 5,000
11 – 16 สิงหาคม 2566 19,888 5,000
18 – 23 สิงหาคม 2566 16,888 5,000
25 – 30 สิงหาคม 2566 16,888 5,000
01 – 06 กันยายน 2566 16,888 5,000
08 – 13 กันยายน 2566 16,888 5,000
15 – 20 กันยายน 2566 16,888 5,000
22 – 27 กันยายน 2566 16,888 5,000
29 กันยายน – 04 ตุลาคม 2566 16,888 5,000
06 – 11 ตุลาคม 2566 17,888 5,000
13 – 18 ตุลาคม 2566 19,888 5,000
20 – 25 ตุลาคม 2566 19,888 5,000
27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2566 17,888 5,000
03 – 08 พฤศจิกายน 2566 17,888 5,000
10 – 15 พฤศจิกายน 2566 17,888 5,000
17 – 22 พฤศจิกายน 2566 17,888 5,000
24 – 29 พฤศจิกายน 2566 17,888 5,000
01 – 06 ธันวาคม 2566 22,888 5,000
08 – 13 ธันวาคม 2566 22,888 5,000
15 – 20 ธันวาคม 2566 20,888 5,000
22 – 27 ธันวาคม 2566 22,888 5,000
29 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 23,888 5,000
 

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน

วันแรก                    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานต้าหยง - จางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
 
 
 
 
 
 
 
 

09.30 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Vietjet Air โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
*น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก. และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กก. / ท่าน
*เนื่องจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่นั่งอาจจะไม่ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
12.35 น.   นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจี่ยเจี้ย ประเทศจีน โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ3694
16.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานต้าหยง ประเทศจีน และนำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
               
                นำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แห่งเมืองจางเจี่ยเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูคนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจี่ยเจี้ยมารวมกัน  โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ
 
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก           MEILUOSHUIJING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            วันที่สอง       เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง – ชมบรรยากาศของเมืองเฟิ่งหวง - นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง
 
 
เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
                นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
 
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
                จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง เคิมมีชื่อว่า "หวงซือเฉียวกู่เถิง" กำแพงโบราณ และบ้านเรือนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองสร้างความโดดเด่นให้ที่นี่ บ้านเรือนโบราณในอดีตกาลบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นร้านค้าและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในปัจจุบัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำท่านชม สะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งยังคงรักษารูปทรงในอดีตไม่เปลี่ยนแปลง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำท่าน นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตที่ของชนผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนนี้ พร้อมบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้มาเยือนสำหรับชุมชนชลบทแห่งนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก           YULONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม     ออปชั่นเสริม! ยอดเขาเทียนเหมินชาน - ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า - บันไดเลื่อนทะลุเขา - ประตูสวรรค์ - ถนน 99 โค้ง - ออปชั่นเสริม! โชว์จิ้งจอกขาว อลังการระดับ 5 ดาว - ศูนย์นวดฝาเท้าและสมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา
 
 
เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Option เสริม!! นำท่านพิชิต ยอดเขาเทียนเหมินซาน ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็น โพรงหินขนาคใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า *ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมค่าบริการเข้าดูโชว์ สำหรับท่านที่สนใจ จะมีค่าเข้าอยู่ที่ ท่านละ 3,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบก่อนจองอีกครั้ง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                และให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเดินบนพื้นกระจกใสของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                จากนั้นนำท่านสู่ โพรงประตูสวรรค์ โดยบันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขามีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของ เขาเทียนเหมินซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก บริเวณนี้ ท่านจะได้ถ่ายกาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
 
Option เสริม!! นำท่านชม โชว์จิ้งจอกขาว การแสดงนางจิ้งจอกขาว เป็นเรื่องราวความรักของนาง
จิ้งจอกขาวที่แปลงร่างเป็นมนุษย์และตกหลุมรักกับชายตัดฟืน จัดขึ้นภายในอุทยานจางเจี่ยเจี้ย การแสดง
นางจิ้งจอกขาวนี้เป็นการ แสดงที่จัดขึ้นกลางแจ้งโดยใช้ทิวเขาธรรมชาติเป็นฉากหลังในการแสดง
*ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมค่าบริการเข้าดูโชว์ สำหรับท่านที่สนใจ จะมีค่าเข้าอยู่ที่ ท่านละ 2,500 บาท (ราคา
อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบก่อนจองอีกครั้ง)
 
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์นวดฝ้าเท้าและสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเท้า และแช่ท้าด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การ ไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆที่ผลิตจากยางพารา
 
 
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก           TIANZI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่สี่                      อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนชื่อชาน (เขาอวตาร) - ขึ้นลิฟท์แก้ว – สะพานหนึ่งในใด้หล้า     ลำธารจินเปียนซี - ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
 
 
เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เปลี่ยนนั่งรถอุทยานนำท่านสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สร้างขึ้นเทียบหน้าผาสูงชัน มีความสูง 326 เมตร ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาฮาลีลูย่า มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ของจางเจี่ยเจี้ยทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยผาสูงชัน เหวลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า ในจางเจี่ยเจี้ยที่มีทัศนียภาพสวยงาม รายล้อมด้วยหมู่ขุนเขาซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง " อวตาร " ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
นำท่านเที่ยวชม ลำธารจินเปียนซี หรือลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต ลำธารจินเปียนซี มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีน โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่หยกเป็นเครื่องประดับจะช่วยเสริมให้มีอำนาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรง
นำท่านชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหมจีนอันสวยงาม
 
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก           TIANZI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 
          วันที่ห้า         ถ้ำมังกรเหลือง - ทะเลสาบเป่าหูเฟิง
 
 
เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง และนำท่าน ล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซื้อหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงินหินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
 
จากนั้นนำท่าน นั่งเรือชมความงามของ ทะเลสาบเป่าเฟิงห ทะเลสาบที่สวยงามด้วยนน้ำที่เป็นสีเขียวเข้มราวเนื้อหยก โอบล้อมด้วยภูเขาหินรูปทรงประหลาดแปลกตาต่าง ๆ มากมาย เป็นทะเลสาบบนที่สูง ที่หาชมได้ยาก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 1992

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก           TIANZI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก                   เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม สะพานกระจก - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง                  ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ท่าอากาศยานต้าหยง - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
 
 
เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในโรงแรมที่พัก หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมเสริมซึ่งเป็น
โปรแกรมท่องเที่ยวที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว ได้แก่ โปรแกรมเที่ยว สะพานกระจก ที่ถูกสร้างคร่อมหุบเขาที่สูงที่สุดใน โลก สะพานกระจกจางเจี่ยเจี้ย ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย้อน ท้าทายท่านด้วยการเดินผ่านสะพานพื้นกระจกใสที่มีความสูงจากพื้น 980 ฟุต โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกัน สะพานนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับผู้มาเยือนจางเจียเจี้ย
*อัตราค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริมสะพานกระจก ท่านละ 2,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบก่อนจองอีกครั้ง)
 
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองจางเจี๋ยเจี้ย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง สถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะท้องถิ่นยอดเยี่ยม ที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองจางเจียเจี้ย
จากนั้นนำท่านซื้อของฝากก่อนกลับ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
                สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
17.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ3695
20.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

เงื่อนไขทัวร์จีน

 

อัตราค่าบริการรวม
 
 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)
 

อัตราค่าบริการไม่รวม
 
 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (สำหรับพาสปอร์ตไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) ค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์จีน **
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์จีน