เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
เข้าชม:
164
รหัสทัวร์:
JW-CN04
สายการบิน:
Lucky Air
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน บินตรง ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก | 4D3N
ราคาเริ่มต้น 15,999.-

ทัวร์จีนภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) - ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” – อุทยานน้ำหยก + สระมังกรดำ - เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจียง – หมู่บ้านไป๋ซา - เมืองเก่าลี่เจียง
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลี่เจียงซานยี่ - เมืองลี่เจียง
วันที่ 2  ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) - ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” – อุทยานน้ำหยก + สระมังกรดำ
วันที่ 3  เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจียง – หมู่บ้านไป๋ซา - เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่ 4  สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พักห้องละ
2-3 ท่าน
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
17 - 20 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 3,900.-
24 - 27 พฤศจิกายน 2562 15,999.- 15,999.- 3,900.-
1 – 4 ธันวาคม 2562 16,999.- 16,999.- 3,900.-
8 - 11 ธันวาคม 2562 วันรัฐธรรมนูญ 16,999.- 16,999.- 3,900.-
15 - 18 ธันวาคม 2562 16,999.- 16,999.- 3,900.-
22 - 25 ธันวาคม 2562 16,999.- 16,999.- 3,900.-
29 ธันวาคม 62 – 1 มกราคม 63
ปีใหม่
18,999.- 18,999.- 5,500.-
5 - 8 มกราคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.-
12 - 15 มกราคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.-
19 - 22 มกราคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.-
26 - 29 มกราคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.-
2 - 5 กุมภาพันธ์ 63 16,999.- 16,999.- 3,900.-
9 – 12 กุมภาพันธ์ 63 วันมาฆบูชา 17,999.- 17,999.- 3,900.-
16 - 19 กุมภาพันธ์ 63 16,999.- 16,999.- 3,900.-
23 - 26 กุมภาพันธ์ 63 16,999.- 16,999.- 3,900.-
1 - 4 มีนาคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.-
8 - 11 มีนาคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.-
15 - 18 มีนาคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.-
22 - 25 มีนาคม 63 16,999.- 16,999.- 3,900.-
29 มีนาคม – 1 เมษายน 63 16,999.- 16,999.- 3,900.-
5 - 8 เมษายน 63  วันจักรี 17,999.- 17,999.- 3,900.-
12 - 15 เมษายน 63  วันสงกรานต์ 18,999.- 18,999.- 5,500.-
19 - 22 เมษายน 63 16,999.- 16,999.- 3,900.-
26 - 29 เมษายน 63 16,999.- 16,999.- 3,900.-
 
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น คนละ 300 หยวน (1,500 บาท) /ทริป/ท่าน
ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
ราคาสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการตั๋วเครื่องบิน หักค่าตั๋วออกคนละ 3,500 บาท
ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ นับจากวันเดินทางกลับ) ราคาคนละ 4,000 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน

10.00 น.        คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ สายการบิน LUCKY AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและช่วยท่านจัดการด้านเอกสาร และสัมภาระในการการเดินทางจนเป็นที่เรียบร้อย
13.15 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินลี่เจียงซานยี่ ประเทศจีน โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L826
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 2.15 ชม.)
                    มีบริการน้ำดื่ม 1 ขวด บนเครื่อง แต่ไม่รวมอาหาร ทางสายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารบนเครื่อง
16.30 น.      เดินทางถึง สนามบินลี่เจียงซานยี่ ประเทศจีน นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า เวลาที่จีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่าน เพื่อให้ตรงตามเวลานัดหมาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (Lijiang) เขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1997 จากองค์การยูเนสโก พื้นที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายร้อยปี และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าหน่าซี (Naxi) ที่อพยพมาจากทิเบต
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)
ที่พัก            Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองลี่เจียง)
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านสู่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก หรือ อวี้หลงเซี่ยซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งหุบห้วย ธารน้ำ แนวผา และทุ่งหญ้าน่าซี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า ทิวเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ อีกทั้งภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งนี้ ยังเป็นที่มาของตำนาน ชนเผ่าน่าซี ที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบแถบนี้มานานนับพันปี ทิวเขาแห่งนี้มีพัมธุ์พืชปกคลุมอย่างหนาแน่น ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ป่าจะผลิบานมีสีสันตระการตา ผู้คนจะพากันต้อนสัตว์เลี้ยง พวก แพะ แกะ และจามรีเพื่ออกมากินหญ้า (ราคาทัวร์รวมกระเช้าไป-กลับแล้ว)
จากนั้นนำท่าน ชม IMPRESSION LIJIANG ผู้กำกับชื่อก้องโลก จางอวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต
***โปรดทราบ !!  โชว์ IMPRESSION LIJIANG หากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ หรือปิดการแสดงในช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆทำให้เข้าชมไม่ได้ ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมือง LIJIANG LISHUI JINSHA (ในโรงละคร) แทนให้เท่านั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***
เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (3)
 
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง) เป็นหุบเขาที่อยู่ทางตะวันออกของภูเขาหิมะมังกรหยก นำท่านชม ธารน้ำขาว หรือ น้ำตกไป๋สุ่ย ธารน้ำที่เป็นเชิงชั้นหินปูนสีขาว หลดหลั่นลงมางดงาม ดุจจำลองความงดงามของอุทยานธารขาวกับหวงหลงมารวมกัน
นำท่านชม สระมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือ เฮยหลงถัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า สวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือ ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สระน้ำมังกรดำ เเห่งนี้มีเรื่องเล่าขานต่อต่อกันมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณ สระมังกรดำเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (4) เมนู…สุกี้ปลาแซลมอน
ที่พัก            Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองลี่เจียง)
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านสู่ เมืองโบราณซู่เหอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อีกเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของลี่เจียง โดยเมืองเก่าซู่เหอนั้นเป็นหนึ่งในเขตเมืองเก่าของเมืองลี่เจียง เป็นที่อยู่ของชนเผ่านาซีที่ได้รับการแนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี สมัยก่อนซู่เหอเป็นสถานีสำคัญของเส้นทางสายไหมใต้ เป็นตลาดขายส่งเครื่องหนัง เงิน และใบชา ฯลฯ และได้รับการรักษาเป็นดั้งเดิมไว้อย่างดี มีความเป็นธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ดื่มด่ำชื่นชม
นำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วลี่เจียง  สะพานนี้อยู่บนหุบเขา หุบเขาลึกที่ทรุดตัวลงในระหว่างการเคลื่อนย้ายของอาคารโลกในช่วงยุคน้ำแข็งในไตรมาสที่สี่ของล้านปีที่ผ่านมา สะพานยาว 137 เมตร   กวาง 4 เมตร  จุดสูงจากใต้หุบเขา 97 เมตร ได้ชื่อว่าเป็น สะพานแก้วแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีความสูง 2,880 เมตรจากระดับน้ำทะเลและสามารถบรรทุกรถบรรทุกได้ 16 ตัน
เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (6)
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไป๋ซา หมู่บ้านขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางเหนือ 8 กิโลเมตร เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของลี่เจียง เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของลี่เจียงในสมัยราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หยวน ก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ต้าเหยียน หรือเมืองเก่าลี่เจียงในปัจจุบัน
นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง (Ancient Town of Lijiang) เมืองเก่ากว่า 800 ปี ที่มีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆ ของจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย และเมืองโบราณลี่เจียงเองก็ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี มีทางเดินที่ปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (7)
ที่พัก           Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองลี่เจียง)
เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
                        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินลี่เจียงซานยี่ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
10.00 น.           ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ สายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L825
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 2.25 ชม.)
                         มีบริการน้ำดื่ม 1 ขวด บนเครื่อง แต่ไม่รวมอาหาร ทางสายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารบนเครื่อง
11.25 น.           ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

เงื่อนไขทัวร์จีน

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง )
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด ท่านละ 20 กิโลกรัม
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน แบบธรรมดา 4-7 วันทำการ ท่านละ 1,650 บาท /// วีซ่าจีนแบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,000 บาท (ในกรณีที่ทางสถานทูตมีการปรับราคาค่าวีซ่าเดี่ยว ทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนค่าวีซ่าตามประกาศการเปลี่ยนที่สถานทูตกำหนด) **กรุณาเผื่อเวลาในการส่งเอกสารให้ทางบริษัทจัดเตรียมเพื่อยื่นวีซ่าด้วย**
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ รวม 300 หยวน หรือ 1,500 บาท ต่อคน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่าทิปของหัวหน้าทัวร์ไทย 300 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ
เงื่อนไขการทำการจอง และชำระเงิน
 1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 1 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,500 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
 3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์ 
 1. แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจำให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 30 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสำหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสาการบิน
 3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามรถเลื่อนการเดินทางได้ หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงินมัดจำทัวร์ให้ท่านได้

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์จีน **
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์จีน