เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
เข้าชม:
490
รหัสทัวร์:
IT-CN10
สายการบิน:
Nok Scoot
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน HARBIN SO COOL เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน | 6D4N
ราคาเริ่มต้น 19,888.-

ทัวร์จีนเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น - เกาะพระอาทิตย์ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง อนุสาวรีย์ฝังหง - โบสถ์เซ็นโซเฟีย พระราชวังจอมปลอม อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน - ช้อปปิ้งถนนโบราณหม่านชิง, ถนนจงยาง - พัก รร. ระดับ 4 ดาว จี๋หลิน 1 คืน, ฮาร์บิน 1 คืน, ฉางชุน 1 คืน, เสินหยาง 1 คืน บินตรงเสิ่นหยาง โดยสายการบิน NOKSCOOT
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง
วันที่ 2  สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง -เมืองจี๋หลิน
วันที่ 3  เมืองจี๋หลิน-เมืองฮาร์บิ้น-เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น
วันที่ 4  โบสถ์เซ็นโซเฟีย-ถนนจงยาง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-เมืองฉางซุน
วันที่ 5  เมืองฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-ผ่านชมกระทรวงทั้งแปดของแมนจู -จัตุรัสเหวินฮั่ว-เมืองเสิ่นหยาง
วันที่ 6  เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก
อายุ 2-18 ปี
 
Infant
อายุ 0-2 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
20 -25 ธ.ค. 19,888 22,888  
 
 
Infant
5,000฿
5,500 25
25-30 ธ.ค. 27,888 30,888 5,500 25
27 ธ.ค.-1ม.ค. 29,888 32,888 5,500 25
1-6 ม.ค. 27,888 30,888 5,500 25
3-8 ม.ค. 21,888 24,888 5,500 25
8-13 ม.ค. 21,888 24,888 5,500 25
10-15 ม.ค. 21,888 24,888 5,500 25
15-20 ม.ค. 21,888 24,888 5,500 25
5-10 ก.พ. 22,888 25,888 5,500 25
7-12 ก.พ. 21,888 24,888 5,500 25
12-17 ก.พ. 21,888 24,888 5,500 25
14-19 ก.พ. 21,888 24,888 5,500 25
19-24 ก.พ. 21,888 24,888 5,500 25
21-26 ก.พ. 19,888 22,888 5,500 25

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน

23.00 น.        คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น  3 ผู้โดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NokScoot (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 
02.45 น.        เดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบิน NokScoot  เที่ยวบินที่ XW878
 
08.50 น.        ถึง เมืองเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซื่อเดิมเป็นภาษาแมนจูว่า “มุกเดน” นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ ออกมาพบกับไกด์ท้องถิ่น นำท่านแวะ ร้านขายเสื้อกันหนาว ให้ท่านได้เลือกซ้ือ เดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่งแต่มีขนาดเล็กกว่า สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1625 ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้เสิ่นหยางเป็นราชธานีประกอบด้วยตำหนักใหญ่น้อยกว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภ  ายหลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้น และได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่  ที่กรุงปักกิ่ง และใช้เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิหลายพระองค์ เช่น คังซี, เฉียนหลง, เจียชิ่ง ฯลฯ เมื่อครั้งเสด็จเยือนทางเหนือ (พระราชวังกู้กงปิดทุกวันจันทร์ หากกรุ๊ปไปตรงวันจะนำท่านไปสวนเป่ยหลิงแทน)
 
ชม ถนนโบราณหม่านชิง หรือ ถนนแมนจู ที่มีบรรยากาศแบบโบราณเหมือนนำท่านกลับสู่อดีตเมื่อสามร้อยกว่าปีที่แล้ว
 
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
                   แวะชม ร้านขายสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองจี๋หลิน เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
 
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 
                   เข้าสู่ที่พัก: เมืองจี๋หลิน Heng Yang Hotel (4*): หรือระดับใกล้เคียงกัน   
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
                        เดินทางสู่ เมืองฮาร์บิ้น เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
 
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
                   นำท่านเดินทางสู่ ไท่หยางเต่า หรือ เกาะพระอาทิตย์  (Sun Island) เกาะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียมีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งปัจจุบันเกาะแห่งนี้ได้มีการจัดแสดงการแกะสลักหิมะเป็นประจำทุกปี ซึ่งหิมะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น พระราชวังกู้กง กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน และอื่นๆ อีกมากมาย และยังมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ สเก็ตน้ำแข็ง,นั่งรถม้า,เลื่อนหิมะ ฯลฯ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ)
 
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 
นำท่านชม ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย หรือ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น ที่เมืองฮาร์บิ้นจะมีฤดูหนาวที่เยือกแข็งและยาวนานที่สุด ทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง โดยงานนี้จะมีการนำน้ำแข็งก้อนใหญ่โต มาแกะสลักออกมาเป็นรูปทรงต่างๆ ผสมผสานกับการประดับแสงไฟสีสรรค์ต่างๆ ทำให้เกิดความสวยงามสุดมหัศจรรย์ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย (กำหนดการจัดงานปีนี้ 46th Harbin Ice Lantern Art Fair ประมาณวันที่ 22 ธ.ค. 62- ก.พ. 63)
 
หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยส่งผลให้น้ำแข็งละลาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทดแทน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี
 
                       เข้าสู่ที่พัก: เมืองฮาร์บิ้น Starway Hotel Harbin Convention & Exhibition Center (4*):
                       หรือระดับใกล้เคียงกัน
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
                        แวะชมร้านศิลปะรัสเซีย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  นำท่านชมด้านนอก โบสถ์เซ็นโซเฟีย 1ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในอาร์บิ้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1970 ออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญต่างๆ ของชาวรัสเซีย แต่มาถูกทำลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ กรีกออร์โธดอกซ์ (Greek Orthodox)  ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก ตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทม์คล้ายกับสถาปัตยกรรม ของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว แต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นศูนย์ศิลปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่ายขาวดำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองฮาร์บิ้น
 
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนจงยาง ถนนเก่าแก่ที่มีประวัตินับร้อยปี เป็นถนนการค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองฮาร์บิน ถนนสายนี้มีสไตล์การก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตามสองข้างทางที่สำคัญมีอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปมากถึง ๗๑ แห่งซึ่งส่วนใหญ่สร่างขึ้นระหว่างปี 1903 ถึง ปี 1927 มีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
 
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
                        ชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน้ำในแม่น้ำ ซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิ้น  7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร น้ำก็จะทะลักเข้ามาในตัวเมือง จึงได้มีการสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกว่า 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จน ในที่สุดน้ำก็ไม่สามารถไหลเข้ามาท่วมเมืองฮาร์บิ้นได้ ทั้งๆที่กระแสน้ำเป็นกระแสน้ำที่สูงที่สุดในรอบ 52 ปี อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบ  โรมัน สูง13เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกร ชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน 
 
ชม ซื่อต้าหลินกงหยวน หรือ สวนสาธารณะสตาลิน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1953 เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ ซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย ตกแต่งด้วยต้นไม้,แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำซงฮัว ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วยต่อด้วย  เดินทางสู่ เมืองฉางชุน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชม.)
 
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  


                        เข้าสู่ที่พัก: เมืองฉางชุน Guoshang Hotel (4*) :หรือระดับใกล้เคียงกัน
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังจอมปลอม หรือ วังปูยี  ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิปูยี จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงหรือกษัตริย์องค์สุดท้ายของแผ่นดิน นอกจากนี้ให้ท่านชมห้องหับต่างๆที่ปูยีเคยใช้นอน ,นั่งสูบบุหรี่ ,อ่านหนังสือ และใช้ความคิดตามลำพัง มีรูปภาพและจดหมายให้เห็นภาพในช่วงนั้น และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวิตความเป็นอยู่ในวัง
 
นำท่านชมด้านนอก กระทรวงทั้งแปดของแมนจู  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุน ซึ่งประกอบด้วย 8 กระทรวงของสมัยรัฐแนจูกัว ประกอบไปด้วยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ.1936
 
 เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านชม จัตุรัสเหวินฮั่ว หรือ ลานวัฒนธรรม เป็นลานวัฒนธรรม เป็นลานกว้าง ขนาดใหญ่ของเมืองฉางชุน นับเป็นสัญลักษณ์สิ่งก่อสร้างของเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชม.)
 
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 
                        เข้าสู่ที่พัก: เมืองเสิ่นหยาง Shenyang Vienna International Hotel (4*) :หรือระดับใกล้เคียงกัน
เช้า                  บริการอาหารเช้าแบบกล่อง
 
                       นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเสิ่นหยาง
 
10.15 น.         เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot  เที่ยวบินที่  XW877
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
15.10 น.         เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

เงื่อนไขทัวร์จีน

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เสิ่นหยาง (SHE) – กรุงเทพฯ(DMK)
2.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระได้จำนวน1ใบต่อท่าน น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
3.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยว
วีซ่าจีนแบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท/ วีซ่าจีนแบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท
4.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
6. (6.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 350 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
    (6.2) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
7.ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์จีน **
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์จีน