เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
เข้าชม:
110
รหัสทัวร์:
TN-CN06
สายการบิน:
Nok Scoot
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เสิ่นหยาง ฉางไป๋ซาน ซุปตาร์ โรแมนติก | 6D5N
ราคาเริ่มต้น 25,888.-

ทัวร์จีนเที่ยวเมืองจีน สถานที่ที่ไม่ควรพลาด ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือน!!! - ตะลุยแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์ที่ ภูเขาฉางไป๋ซาน - ยลความมหัศจรรย์ ยิ่งใหญ่อลังการของ ทะเลสาบเทียนฉือ สระแห่งฟ้าเขาฉางไป๋ซาน - ทะเลสาบเทียนฉือ ทะเลสาบกลางหุบเขาที่มีชื่อเสียง สวยงามดุจสรวงสวรรค์ - พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง พระราชวังอันดับ 2 ของเผ่าแมนจู
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน

วันที่ 1  กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียนพระราชวังเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-ถนนคนเดินไท่หยวนเจีย
วันที่ 2  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-ลานวัฒนธรรม-เสิ่นหยาง-จี๋หลิน-สวนเป่ยซาน
วันที่ 3  จัตุรัส Century Square-โบสถ์คาทอลิก (ชมด้านนอก)-พิพิธภัณฑ์แมนจู-ผลิตภัณฑ์สินค้า ตงเป่ย-จี๋หลิน-ฉางไป๋ซาน
วันที่ 4  ภูเขาฉางไป๋ซาน (รวมรถอุทยาน)-ทะเลสาบเทียนฉือ-น้ำตกฉางไป๋-บ่อน้ำพุร้อนจี้หลง เมืองทงฮัว
วันที่ 5  เมืองทงฮัว-เสิ่นหยาง-บ้านนายพลตระกูลจาง-ถนนคนเดินจงเจีย
วันที่ 6  ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พัก 2 ท่านต่อห้อง

(ไม่มีราคาเด็ก)
พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)
วันที่ 07 – 12 สิงหาคม 2562 25,888.- 5,500
วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2562 25,888.- 5,500
วันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2562 25,888.- 5,500
วันที่ 28 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562 25,888.- 5,500
วันที่ 04 – 09 กันยายน 2562 26,888.- 5,500
วันที่ 11 – 16 กันยายน 2562 26,888.- 5,500
วันที่ 18 – 23 กันยายน 2562 26,888.- 5,500
วันที่ 25 – 30 กันยายน 2562 27,888.- 5,500
วันที่ 09 – 14 ตุลาคม 2562
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
27,888.- 5,500
วันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2562 27,888.- 5,500
วันที่ 23 - 28 ตุลาคม 2562
(วันปิยมหาราช)
28,888.- 5,500
 
 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน

01.00 น.        สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาท์เตอร์ 4 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ
 
04.00 น.        ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW878 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
10.15 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเสิ่นหยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เมืองเอกขนาดใหญ่ที่สุดแห่งอีสานเหนือของจีน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และการคมนาคมอีกด้วย
 
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
 
บ่าย                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง (Shenyang Imperial Palace) เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1625 และสร้างเสร็จในปี 1936  โดยชาวแมนจู โครงสร้างของพระราชวัง มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามในกรุงในปักกิ่ง แต่แฝงสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีน มองโกเลียและแมนจูเข้าด้วยกัน ภายในมีอาคารกว่า 300 หลังบนเนื้อที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987
 
นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณหม่านชิง เป็นถนนโบราณสไตล์บ้านจีนโบราณ ที่นี่จะมีร้านค้าต่างๆ และอาหารท้องถื่นมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง
 
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินไท่หยวนเจีย แหล่งช้อปปิ้งกลางเมือง และแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของเสิ่นหยาง ประกอบไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามากมายหลาย อาทิ ร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และภัตตาคาร ของเล่น ของฝาก ของที่ระลึกมากมาย
 
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
 
ที่พัก                โรงแรม INTERNATIONAL TRADE  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
 
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 1931 เกี่ยวกับเหตุการณ์ Mukden มีการจัดแสดงภาพถ่าย โบราณวัตถุ และงานศิลปะมากมาย 
(หมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ปิดทำการทุกวันจันทร์ หากกรุ๊ปที่เดินทางไปตรงกับวันจันทร์อาจมีสลับปรับเปลี่ยนรายการ)
 
นำท่านเดินทางสู่ ลานวัฒนธรรม โกดังเก่าที่บูรณะขึ้นมาใหม่ เพื่อดัดแปลงให้เป็นพื้นที่สำหรับคนที่มีความสามารถด้านศิลปะ ได้จัดแสดงและชื่นชมงานศิลปะร่วมสมัย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความ คิดสร้างสรรค์ ภายในอาคารมีร้านค้า คาเฟ่ และร้านอาหารสุดอยู่ท่ามกลางกราฟฟิคที่แปลกตา เรียกได้ว่าเป็นจุดนัดพบของคนหนุ่มสาว และเป็นสถานที่เปิดใหม่และไม่ควรพลาดของเมืองเสิ่นหยางเลยทีเดียว
 
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
 
บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ เมืองจี๋หลิน (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) เมืองที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง เดิมคือป้อมปราการ เรียกว่า ฉวงฉ่าง
 
นำท่านเดินทางสู่ สวนเป่ยซาน ซึ่งเป็นสวนที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีเขาสูงสามารถขึ้นไปชมวิวในมุมสูงได้ ดังนั้นสวนนี้จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริง 
 
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
 
ที่พัก                โรงแรม HENG YANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
 
                นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัส Century Square เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี๋หลิน มีพื้นที่ 220,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำซงฮัวเจียงและพิพิธภัณฑ์จี๋หลิน จุดเด่นของจัตุรัสนี้ คือรูปปั้นเจดีย์เรือแห่งศตวรรษ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันครอบรอบของการก่อตั้งประเทศจีน ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองจี๋หลิน 

 
นำท่านแวะ ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์คาทอลิก เมืองจี๋หลิน หรือที่เรียกว่ามหาวิหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ โบสถ์ประจำเมืองที่โดดเด่นตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของแม่น้ำซงหัว รูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิค  บารอค ประกอบไปด้วยไปโบสถ์และหอระฆังเป็นอาคารก่ออิฐทรงโค้งไม่มีคาน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปภายนอกโบสถ์ 
 
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แมนจู สร้างขึ้นในปี 1932 มีพื้นที่ 865 ตารางเมตร ภายในมีจัดแสดงสิ่งของวัตถุโบราณเกี่ยวกับของใช้ในชีวิตประจำวัน, อาวุธ, เครื่องมือเกษตรกรรมของชาวแมนจู และยังมีห้องที่จัดแสดงวิธีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ, เทพเจ้าของชาวแมนจูอีกด้วย
 
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
 
บ่าย                 นำท่านแวะ ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย ให้ท่านเลือกชมสินค้าท้องถิ่น ต่างๆ โดยเฉพาะสมุนไพรอันมีชื่อเสียง ที่มีสรรพคุณโดดเด่น
 
นำท่านเดินทางสู่ ฉางไป๋ซาน (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง) สถานที่ท่องเที่ยวสุดแสนโรแมนติกในมณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน ภูเขาฉางไป๋ซาน เป็นภูเขาไฟที่หลับใหล อีกทั้ง ภูเขาฉางไป๋ซาน ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับการเดินทางมาฮันนีมูนอีกด้วย  ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนหรือชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง
 
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)  
 
ที่พัก                โรงแรม YI SHAN YI LAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
 
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาฉางไป๋ซาน (รวมรถอุทยาน) ตั้งอยู่ทางมณฑลจี๋หลิน เป็นเทือกเขาที่มีอาณาบริเวณครอบคลุมถึง 2 ประเทศด้วยกัน คือ จีนและเกาหลี แต่เดิมเทือกเขานี้เคยเป็นภูเขาไฟ แต่ก็ได้ดับมอดลงในยุคสมัยเฉียนหลงฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิง ทั้งยังเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 10 เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร ระยะทางเหนือจรดใต้ 78.5 กิโลเมตร และ ตะวันตกจรด ตะวันออก 53.3 กิโลเมตร ด้วยความสูงใหญ่ของเทือกเขาฉางไป๋ซาน แห่งนี้ ทำให้มีสภาพภูมิประเทศ พืชพันธุ์และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพิเศษสุดและแตกต่างกันอย่างมากมาย ความสวยงามในแต่ละจุดของเทือกเขาเกิดขึ้นจากสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศที่ แตกต่างกัน เหนือ ใต้ ออกตก มีวิวทิวทัศน์ ที่คงเอกลักษณ์ของตน ขณะที่ไต่ระดับขึ้นสู่ตอนบนของภูเขา ก็จะมีทัศนียภาพ ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับที่แตกต่างกันไปอีก บริเวณนี้เต็มไปด้วยสมุรไพรและสัตว์ป่าที่หายากนานาพันธุ์ อาทิ เสืออีสาน ตัวเซเบิล จุดสูงสุดของเทือกเขานี้มีชื่อว่า ไป๋โถวซาน แปลว่า ภูเขาหัวขาว สันนิษฐานว่าเป็นเพราะตอนบนภูเขานี้มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี
 
นำท่านชม ทะเลสาบเทียนฉือ หรือ ทะเลสาบสีน้ำเงิน เป็นทะเลสาบกลางหุบเขาที่มีชื่อเสียงว่า "สวยงามดุจสรวงสวรรค์" การยลความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่อลังการของทะเลสาบเทียนฉือ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่สูงใหญ่และลึกที่สุดในโลก อันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาได้ยากยิ่ง! ทะเลสาบเทียนฉือจึงนับเป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่สูง ใหญ่และลึกที่สุดในโลก ความพิเศษอีกประการหนึ่งของทะเลสาบนี้คือ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไม่เคยแห้งเลยตลอดทั้งปี ประกอบกับการมีจุดขึ้นลงและทิวทัศน์ที่แตกต่างกันในแต่ละฤดู
 
นําท่านชม น้ำตกฉางไป๋ สูงกว่า 60 เมตร เป็นต้นกําเนิดของแม่นํ้าซงฮวาเจียง ใกล้กับทะเลสาบเทวดา ลักษณะนํ้าตกดังเช่น พญา  มังกรสองตัวโจนทะยานลงมาสู่สายนํ้าเบื้องล่างปรากฎเป็นภาพละอองนํ้าที่แตกกระจายกลายเป็นไอหมอก ปกคลุมทั่วทิศและสายนํ้ากระโจนสูงกว่า 10 เมตร  คล้ายภาพดอกไม้นํ้าที่ปรากฏอยู่ริมสระ
 
นำท่านชม บ่อน้ำร้อนจี้หลง เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดจาก ความร้อนของลาวาใต้เทือกเขา ตั้งอยู่ในเทือกเขาฉางไป๋ซาน บ่อน้ำพุร้อนบริเวณนี้เป็นนับร้อยแห่ง มีอุณหภูมิความร้อนแตกต่างกัน ตั้งแต่ 60 องศา จนถึง 83 องศา ในบ่อน้ำพุร้อน สามารถลวกไข่ได้ภายใน 20 นาที เป็นที่ร่ำลือกันว่า น้ำพุร้อนจี้หลง เป็นน้ำแร่จากฉางไป๋ซาน ว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ หากได้ทำการแช่น้ำร้อนที่นี่แล้ว จะสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งบริเวณนี้ยังมีสมุนไพร ชนิดหนึ่ง เรียกว่าหญ้าขวดน้ำพุร้อน มีสรรพคุณรักษาโรค มีชื่อเสียงในแถบคาบสมุทรเกาหลีและรัสเซีย
 
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
 
บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองทงฮัว (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง) ระหว่างทาง ท่านจะได้เห็นวิวธรรมชาติตามภูเขาสวยงามมาก เมืองทงฮัว เป็นเมืองเล็ก อยู่ริมเทือกเขาฉางไป๋ซาน เมืองนี้ เป็นแม่น้ำและด้านข้างๆเป็นภูเขาที่สวยงาม
 
ค่ำ                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
 
ที่พัก                โรงแรม HUANG GUAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
 
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่และมีความสำคัญที่สุด และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือตงเป่ยของจีน
 
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
 
บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ บ้านนายพลตระกูลจาง (Marshal Zhang's Mansion) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1914 บนพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบ้านสไตล์ยุโรป โดยมีนายพลจางจั้วหลิน (พ่อ)  และ นายพลจางเสียว์เหลียง (ลูกชาย) ทั้งสองเป็นทหารระดับนายพลก๊กมินตั๋ง ถือเป็นนายทหารที่รักชาติมีส่วนสำคัญในสงครามขับไล่ญี่ปุ่น จนได้รับการจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ 
 
นำท่านเดินทางสู่  ถนนคนเดินจงเจีย แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ถนนสายนี้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญ  อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าที่รวมเอาร้านค้า และห้างสรรพสินค้าไว้ด้วยกัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 
ค่ำ                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)
 
ที่พัก                โรงแรม VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เช้า                  บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 
11.35 น.        เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW877 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)
 
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
16.10 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

เงื่อนไขทัวร์จีน

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท  (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท** (หมายเหตุ เนื่องจากศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯ  มีการประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการบริการของศูนย์ฯ วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป)
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน/ทริป/ต่อท่าน  ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึ้นต่ำ 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :
 • มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 45 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์จีน **
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์จีน