เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
เข้าชม:
165
รหัสทัวร์:
TN-CN07
สายการบิน:
Nok Scoot
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เสิ่นหยาง ผานจิ่น หาดหญ้าแดง ซุปตาร์ แด๊งง !! แดง | 5D4N
ราคาเริ่มต้น 24,888.-

ทัวร์จีนพระราชวังเสิ่นหยางกู้กง พระราชวังอันดับ 2 ของเผ่าแมนจู - มหัศจรรย์ หาดหญ้าแดง ผืนใหญ่มหึมา 1 ปีมีครั้งเดียวเท่านั้น - ตานตง เมืองชายแดนจีน – เกาหลีเหนือ ล่องเรือชมแม่น้ำยาลู่เจียง - ล่องเรือชมความงาม ถ้ำน้ำเปิ่นซี ถ้ำน้ำที่ยาวที่สุด - เมนูพิเศษ !! ปูแม่น้ำ - มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน

วันที่ 1  กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียนพระราชวังเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-ถนนคนเดินจงเจีย
วันที่ 2  เสิ่นหยาง-เมืองเปิ่นซี- (รวมรถอุทยาน+ล่องเรือ)- ตานตง
วันที่ 3  ตานตง-สวนสาธารณะยาลู่เจียง-ล่องเรือชมวิว-ตานตง-ผานจิ่น
วันที่ 4  ผานจิ่น-หาดหญ้าแดง-เสิ่นหยาง-ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย
วันที่ 5  ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

* วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พัก 2 ท่านต่อห้อง

(ไม่มีราคาเด็ก)
พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)
วันที่ 07 – 11 กันยายน 2562 24,888.- 4,500
วันที่ 14 – 18 กันยายน 2562 25,888.- 4,500
วันที่ 21 – 25 กันยายน 2562 24,888.- 4,500
วันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2562
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
25,888.- 4,500
วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2562
(วันปิยมหาราช)
25,888.- 4,500
 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 250 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน

01.00 น.        สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาท์เตอร์ 4 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ
 
04.00 น.        ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW878 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)
 
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
10.15 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเสิ่นหยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เมืองเอกขนาดใหญ่ที่สุดแห่งอีสานเหนือของจีน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และการคมนาคมอีกด้วย
 
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
 
บ่าย                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง (Shenyang Imperial Palace) เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1625 และสร้างเสร็จในปี 1936  โดยชาวแมนจู โครงสร้างของพระราชวัง มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามในกรุงในปักกิ่ง แต่แฝงสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีน มองโกเลียและแมนจูเข้าด้วยกัน ภายในมีอาคารกว่า 300 หลังบนเนื้อที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987
 
นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณหม่านชิง เป็นถนนโบราณสไตล์บ้านจีนโบราณ ที่นี่จะมีร้านค้าต่างๆ และอาหารท้องถื่นมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง
 
นำท่านเดินทางสู่  ถนนคนเดินจงเจีย ( ) แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ถนนสายนี้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญ  อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าที่รวมเอาร้านค้า และห้างสรรพสินค้าไว้ด้วยกัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
 
ที่พัก                โรงแรม VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเปิ่นซี (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) เป็นเขตปกครองพิเศษชาวแมนจู ตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรเหลียวตงภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี 
 
นำท่านชม ถ้ำน้ำเปิ่นซี ถ้ำที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมานับล้านปี ก่อให้เกิดหินงอกหินย้อยด้านบนและด้านล่างเป็นพื้นน้ำ ถ้ำแห่งนี้มีระยะทางประมาณ 5.8 กิโลเมตร เปิดให้เข้าชมได้ในระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ความลึกของน้ำประมาณ 1.5 เมตรปัจจุบันถือเป็นถ้ำน้ำที่ยาวที่สุด และมีอากาศเย็นบายตลอดทั้งปี
 
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ชมธรรมชาติของหินงอก หินย้อย ม่านหินรูปร่างสวยงามแปลกตา ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟ มีชื่อเรียกต่างกันไปตามรูปทรง และจินตนาการ  เดินเท้าชมความงดงามของถ้ำในบริเวณที่เป็นถ้ำบก
 
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
 
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ ตานตง (ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงข้ามฝั่งกับเมืองซินอิยจู ของประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีแม่น้ำยาลู่ ซึ่งมีต้นทางไหลมาจากยอดเขาฉางไป๋ซาน มณฑลจี๋หลินแล้วไหลผ่านเมืองตานตงออกสู่ทะเลระยะทางยาว 795 กิโลเมตร และเป็นพรมแดนกั้นสองประเทศ
 
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
 
ที่พัก                โรงแรม JINGXUAN HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
 
นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะยาลู่เจียง เพื่อ ล่องเรือชมวิว แม่น้ำมีสีเขียวเหมือนหัวเป็ดจึงเป็นที่มาของชื่อยาลู่เจียง ชมสะพานข้ามแม่น้ำสองแห่ง สะพานแรกสร้างในช่วงปี ค.ศ.1929 และถูกระเบิดทำลายลงจนเหลือแต่ตอม่อในสงครามเกาหลีกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ.1950 ส่วนสะพานแห่งที่สอง สร้างในปี ค.ศ. 1940 ระยะทาง 940 เมตร ใช้เป็นทั้งทางรถไฟ และทางถนน จึงมีความสำคัญสำหรับการคมนาคมของทั้งจีนและเกาหลี
 
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
 
บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ ผานจิ่น (ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชั่วโมง) แหล่งผลิตน้ำมันของมณฑลเหลียว-หนิง อยู่บริเวณชายฝั่งตอนเหนือของอ่าวโป๋ไฮ่ เป็นที่ตั้งของพื้นที่ชุ่มน้ำและบึงต้นกกและต้นอ้อที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นที่ตั้งของ หาดหญ้าแดง  สถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติระดับ 4A ที่ของประเทศจีน
 
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ปูแม่น้ำ (8)
 
ที่พัก                โรงแรม YINLONG STATE BANQUET HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
 
นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติอันงดงามของ หาดหญ้าแดง พื้นที่ชุ่มน้ำผืนมหึมา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร  สีสันของหญ้าแดงนั้นเกิดหญ้าชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตในพื้นที่น้ำกร่อย และดินด่าง เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนกันยายนสีหญ้าจะเริ่ม เปลี่ยนเป็นสีแดง, สีแดงเข้มจนเป็นสีม่วง ในเดือนตุลาคม ของทุกปี นอกจากนี้พื้นที่นี้ยังเป็นบ้านของนกนานาชนิดกว่า 260 สายพันธุ์ และยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์เป็ดอินเดียนแดง และนกกระเรียนมงกุฎแดงอีกด้วย
 
หมายเหตุ : หาดหญ้าแดงเป็นปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ ในแต่ละปีจะมีความเปลี่ยนแปลงตามวัฎจักรของระบบนิเวศ ทางบริษัทไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าช่วงเวลาใดที่จะมีความสวยงามที่สุด
 
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
 
บ่าย                 นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) หรือที่มีชื่อเรียกในภาษาแมนจูว่า มุคเดน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่และมีความสำคัญที่สุด นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือตงเป่ยของจีน หลังจากนั้นนำท่านแวะ ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย ให้ท่านเลือกชมสินค้าท้องถิ่น ต่างๆ โดยเฉพาะสมุนไพร
 
นำท่านแวะ ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย ให้ท่านเลือกชมสินค้าท้องถิ่น ต่างๆ โดยเฉพาะสมุนไพรอันมีชื่อเสียง ที่มีสรรพคุณโดดเด่น
 
ค่ำ                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
 
ที่พัก                โรงแรม VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เช้า                  บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 
11.35 น.        เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW877 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที)
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
16.10 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

เงื่อนไขทัวร์จีน

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท  (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท** (หมายเหตุ เนื่องจากศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯ  มีการประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการบริการของศูนย์ฯ วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป)
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 250 หยวน/ทริป/ต่อท่าน  ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
เดินทางขึ้นต่ำ 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :
 • มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 45 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์จีน **
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์จีน