เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชา
เข้าชม:
131
รหัสทัวร์:
UN-KH01
สายการบิน:
Air Asia
ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา Unseen Siem Reap | 3D2N
ราคาเริ่มต้น 14,900.-

ทัวร์กัมพูชาศาลองค์เจกองค์จอม – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทนครวัด - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทบันทายสรี – ปราสาทตาพรหม - ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ - กลุ่มปราสาทเกาะแกร์ (ปราสาทธม + ปราสาทลึงค์ + ปราสาทธม) - พนมกุเลน - วัดพระองค์ธม - ศิวลึงค์ในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ - หน้าผาพนมกุเลน
ทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชา

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์กัมพูชา

วันที่ 1  กรุงเทพ (ดอนเมือง) - สนามบินเสียมเรียบ - ศาลองค์เจกองค์จอม – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
วันที่ 2  ปราสาทนครวัด - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทบันทายสรี – ปราสาทตาพรหม - ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ
วันที่ 3  กลุ่มปราสาทเกาะแกร์ (ปราสาทธม + ปราสาทลึงค์ + ปราสาทธม) - พนมกุเลน - วัดพระองค์ธม - ศิวลึงค์ในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ - หน้าผาพนมกุเลน – สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการ และเงื่อนไขต่างๆ
วันเดินทาง ขนาดกรุ๊ป
(ท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียง
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ราคาจอยแลนด์
(ลูกค้าซื้อตั๋วเอง)
20-22 ก.ย. 62 16 14,900 14,900 14,900 2,000 10,900
12-14 ต.ค. 62 16 16,900 16,900 16,900 2,000 12,900
18-20 ต.ค. 62 16 14,900 14,900 14,900 2,000 10,900
15-17 พ.ย. 62 16 14,900 14,900 14,900 2,000 10,900
05-07 ธ.ค. 62 16 15,900 15,900 15,900 2,000 11,900
30 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 16 16,900 16,900 16,900 2,000 12,900

ทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชา

โปรแกรมการเดินทางทัวร์กัมพูชา

07.00 น.       คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 (อาคารผู้โดยสารขาออก) ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
10.10 น.       ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยเที่ยวบินที่ FD610 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
11.10 น.       นำท่านเดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศกัมพูชา เท่ากับ
                   เวลาประเทศไทย) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
บ่าย              นำท่านเดินทางไปสักการะ ศาลองค์เจกองค์จอม ศาลขนาดเล็กที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ 2 องค์ องค์สูงมีชื่อว่า องค์เจก องค์เล็กมีชื่อว่า องค์จอม โดยมีตำนานเล่าว่า มีพี่น้องสองคนชื่อ เจกและจอม เป็นผู้ที่มีความสามารถในการรบ และมีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จนกระทั่งวันหนึ่ง ทั้งสองนอนหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย บิดามารดาจึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา 2 องค์ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บุตรีทั้งสอง นอกจากนี้ ยังมีตำนานเล่าขานว่า ในยุคของเขมรแดง ทหารเขมรแดงต้องการทำลายพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพทางพระพุทธศาสนา จึงได้เดินทางมาที่องค์เจกองค์จอมเพื่อจะยกไปทำลาย แต่ยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น จึงละความพยายามไป ทำให้องค์เจกองค์จอมได้ประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน และทั้งสององค์นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสียมเรียบ ในการสักการะองค์เจกองค์จอม จะใช้ดอกบัว 2 กำ พร้อมธูปและเทียน
(ยังไม่รวมค่าดอกไม้ธูปเทียน ชุดละ 2 USD)
 
 
จากนั้น นำท่านไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ANGKOR NATIONAL MUSEUM (รวมค่าเข้าแล้ว + ไกด์ท้องถิ่นบรรยาย) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีที่มีการเก็บสะสมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เขมร ซึ่งมีทั้งพระพุทธรูป รูปปั้น ศิลปะ และวัฒนธรรมของอารยธรรมเขมรในช่วงประมาณศตวรรษที่ 9 ถึงศตวรรษที่ 14 และได้เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550 ซึ่งใครที่ได้เข้ามาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้ว จะรู้สึกหลงใหลในประวัติศาสตร์ต่างๆ ของเขมร
 
จากนั้น นำทุกท่านล่องเรือ ณ โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบโตนเล (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศกัมพูชา ที่แห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ประมาน 7,500 ตารางกิโลเมตร ยาว 150 กิโลเมตร และมีความลึก 10 เมตร เป็นทะเลสาบที่เกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวกัมพูชา เพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพันธุ์ปลามากถึง 200 ชนิด ระหว่างทางที่เรือกำลังล่องไป ท่านจะได้สัมผัสกับภาพวิถีชีวิตของผู้คนระแวกนี้ ซึ่งเป็นคนกัมพูชาเชื้อสายเวียดนาม ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพประมง แต่ในช่วงที่น้ำแล้งจะไม่สามารถทำประมงได้ ชาวบ้านก็จะเปลี่ยนมาทำนา และทำเกษตรกรรมแทน ที่โตนเลสาบแห่งนี้จะมีโรงเรียนกลางน้ำ เป็นโรงเรียนที่ชาวเวียดนามมาสร้างไว้เพื่อทำการสอนหนังสือ และสอนภาษาให้กับเด็กๆ ในระแวกนี้ และชาวบ้านส่วนใหญ่ จะนิยมอาศัยอยู่ในเรือนแพ เนื่องจากต้องย้ายถิ่นฐานตามการขึ้นลงของน้ำ
 
เย็น              รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) เมนูพิเศษ! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมการแสดงสุดพิเศษ ระบำพื้นบ้านและระบำอัปสรา
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TARA ANGKOR HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเลือกใช้โรงแรมเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (จะแจ้งชื่อโรงแรมให้ทราบอีกครั้งในใบนัดหมาย)
เช้า               รับประทานอาหารอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้น นำท่านเดินทางไปทำบัตร ANGKOR PASS (รวมค่าบัตรแล้ว) เพื่อใช้เข้าชมปราสาทต่างๆ และนำท่านเข้าชม ปราสาทนครวัด (ANGKOR WAT) ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่หลายๆท่านให้คำจำกัดความว่า You must see ANGKOR WAT before you die. ปราสาทแห่งนี้สร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อเป็นปราสาทประจำรัชกาล โดยสร้างขึ้นตามความเชื่อของลัทธิไวษณพนิกาย ที่บูชาพระวิษณุหรือพระนารายณ์ ภายในปราสาทจึงเต็มไปด้วยภาพแกะสลักที่เกี่ยวกับพระนารายณ์และองค์อวตารของพระองค์ ปราสาทนครวัดใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ 100 ปี โดยใช้ช้างเป็นพาหนะหลักในการลากหินมาเพื่อสร้างปราสาทแห่งนี้ และใช้ช่างในการแกะสลักลวดลายของตัวปราสาทมากถึง 5,000 คน ศิลปะตามผนังกำแพงในปราสาทจะถูกบอกเล่าเรื่องราวจากการแกะสลักไว้อย่างมากมาย
 
จากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองนครธม เพื่อเข้าชม ปราสาทบายน ปราสาทแห่งนี้ตั้งใจกลางนครธม ซึ่งห่างจากปราสาทนครวัดเพียงเล็กน้อย ปราสาทบายนถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนนิกายมหายานตามที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใส ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมครั้งใหญ่ของอาณาจักร จากการสร้างเทวาลัยให้เหล่าทวยเทพในศาสนาฮินดู มาเป็นพุทธศาสนสถานใจกลางเมืองพระนคร ตัวปราสาทจะมีลักษณะพิเศษ โดยยอดปราสาทจะเต็มไปด้วยรูปแกะสลักพระพักตร์ซึ่งมีทั้งหมด 54 ยอด แต่ได้พังทลายเหลือ 37 ยอด นักโบราณคดีต่างถกเถียงเกี่ยวกับพระพักตร์เหล่านี้ บ้างก็ว่าเป็นพระพักตร์ของพระพรหม บ้างก็ว่าเป็นของท้าวจตุโลกบาล หรือบ้างก็ว่าเป็นของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่กำลังจ้องมองรอบทิศเพื่อดูแลอาณาประชาราษฎร์ นอกจากนี้ ปราสาทแห่งนี้จะประกอบด้วย ระเบียงคต 2 ชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน ซึ่งชั้นนอกจะถูกสร้างก่อนชั้นใน ตามเสาหินจะมีรูปแกะสลักของเหล่านางอัปสร
 
เที่ยง             รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
บ่าย              นำท่านเข้าชม ปราสาทบันทายสรี หรือ ที่ชาวกัมพูชาเรียกกันว่า “บอนเตียสเรย” แปลว่า ปราสาทของสตรีหรือป้อมสตรีนั่นเอง ปราสาทแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา สร้างขึ้นในช่วงตอนปลายของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 และสร้างแล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 โดยผู้ที่สร้างปราสาทแห่งนี้คือ พราหมณ์ยัชญวราหะ เป็นปราสาทที่มีขนาดเล็ก ประกอบด้วยปราสาท 3 หลัง ได้แก่ ปราสาททางทิศใต้สร้างถวายพระพรหม ทิศเหนือถวายพระวิษณุ และตรงกลางใหญ่ที่สุดถวายพระศิวะ ตัวปราสาทสร้างจากหินทรายสีชมพูที่หายาก ลวดลายที่ประดับปราสาทนี้ถูกแกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจง ทำให้ภาพดูสง่างามและมีชีวิตจิตใจ จึงเปรียบปราสาทแห่งนี้ว่างดงาดดั่งอิสตรี จึงเป็นที่มาของชื่อบันทายสรี
 
จากนั้น นำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม แห่งนี้เป็นปราสาทยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร ตามหลักศิลาจารึกปรากฏชื่อของปราสาทแห่งนี้ว่า “ราชวิหาร” แต่ชื่อตาพรหมถูกสันนิษฐานว่าตั้งตามชื่อของคนแก่ที่เป็นคนเฝ้าปราสาทเมื่อเริ่มมีการบูรณะ ปราสาทตาพรหมถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแห่พระมารดาของพระองค์ และเป็นพุทธศาสนสถาน ซึ่งยังได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย ปราสาทแห่งนี้เหมือนเป็นปราสาทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ภายในปราสาทมีความซับซ้อน ความมีเสน่ห์และความพิศวงด้วยรากไม้ที่ขึ้นปกคลุมปราสาทเอาไว้ยาวนานกว่า 400 ปี นอกจากนี้ปราสาทตาพรหมยังถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในฉากของหนังภาพยนตร์เรื่อง TOMB RAIDER อันโด่งดังอีกด้วย
เย็น              รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
*** หมายเหตุ สำหรับกรุ๊ปเดินทางวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (กรุ๊ปปีใหม่) จะรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม ***
 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดซาจ๊ะ หรือ ตลาดไนท์มาร์เก็ต (NIGHT MARKET) ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งซื้อของฝาก ของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า พวงกุญแจ ผ้าทอ และนอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมือง เครื่องเงิน อัญมณี หรือของฝากที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวกัมพูชาที่แกะสลักจากหินอย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีร้านอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ให้ท่านได้ลองทาน
                  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TARA ANGKOR HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเลือกใช้โรงแรมเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (จะแจ้งชื่อโรงแรมให้ทราบอีกครั้งในใบนัดหมาย)
เช้า               รับประทานอาหารอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
 
นำท่านเดินทางสู่ กลุ่มปราสาทเกาะแกร์ (รวมค่าเข้าแล้ว) อีกชื่อหนึ่ง คือ นครโฉกครรคยาร์ หมายถึง เกาะแห่งความรุ่งโรจน์ และปัจจุบันถูกจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เกาะแกร์แห่งนี้ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ได้ทรงสถาปนาขึ้นให้สถานที่แห่งนี้เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรขอม มีกษัตริย์ปกครอง 2 พระองค์ แต่เป็นได้เพียงระยะสั้นๆเท่านั้น สิ่งก่อสร้างที่หลงเหลืออยู่ได้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของที่แห่งนี้ เกาะแกร์ถือว่าเป็นที่ตั้งกลุ่มปราสาทเก่าโบราณมากมาย แต่ปัจจุบันมีหลงเหลือให้เห็นไม่มากนัด โดย 3 ปราสาทที่ไม่ควรพลาด คือ ปราสาทปรัม ปราสาทลึงค และปราสาทธม
1. ปราสาทปรัม หรือปราสาทพราหมณ์ (PRASAT PRAM) ซึ่งมาจากภาษาเขมร แปลว่า ห้า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกลุ่มปราสาทเกาะแกร์ เป็นปราสาทหลังแรกตามเส้นทางการท่องเที่ยว ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู โดยจะมีปราสาทสร้างจากอิฐทรงศิขระจำนวน 3 หลัง โดยบางหลังจะมีรากไม้ปกคลุม จึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูป ส่วนด้านหน้าอีก 2 หลังจะเป็นบรรณาลัย โดยบรรณลัยหลังแรกทางซ้ายมือสร้างจากอิฐที่มีหลังคาเป็นรูปทรงมณฑปหัวเกือกม้าคล้ายซุ้มบัณชร มีหลังคาคลุมโดยสมบูรณ์ ผิวของอาคารบรรณาลัย รวมทั้งปราสาทประธานยังคงปรากฏร่องรอยของปูนปั้นที่ฉาบตกแต่งไว้อย่างชัดเจน ส่วนบรรณาลัยด้านขวา สร้างขึ้นภายหลังจากการสถาปนาปราสาทไปแล้ว หรืออาจสร้างในช่วงปลายรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 วัสดุที่ใช้จึงแตกต่างไปจากเดิม โดยใช้หินศิลาแลงในการสร้างรูปแบบ คล้ายคลึงกับคูหาปราสาทลึงค์ ฐานล่างก็เป็นการก่อแบบเรียบๆ ไม่เหมือนกับฐานของปราสาทอิฐ ที่มีการสลักลวดลายและการวางหินแบบพนมบาแค็ง
 
2. ปราสาทลึงค์ ถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู ภายในปราสาทแห่งนี้ด้านในจะมีฐานโยนีขนาดใหญ่ที่มีลวดลายแกะสลักเป็นพรรณพฤกษารองรับศิวลึงค์ขนาดใหญ่ที่ถูกแกะสลักลวดลายด้วยเช่นกัน ศิวลึงค์ที่อยู่ภายในปราสาทแห่งนี้ ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในกัมพูชา ในส่วนของตัวกำแพงจะมีร่องรางน้ำ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทางที่ให้น้ำไหลผ่านออกมาด้านนอก เพื่อให้ชาวบ้านได้นำน้ำนี้ไปบูชา กราบไหว้ เพราะถือว่าเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์
3. ปราสาทธม เป็นปราสาทหินทรายที่ตั้งอยู่ในเกาะแกร์ ถูกสร้างด้วยเทคนิคการเรียงหินขึ้นประกอบฐานและสร้างให้เป็นรูปทรงพีระมิดขั้นแบบขั้นบันไดสูง 7 ชั้น ปราสาทแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นปราสาทประจำพระราชอาณาจักรในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 และบนยอดพีระมิดของปราสาทแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของ “ตรีภูวเนศวร” หรือศิวลึงค์ขนาดใหญ่ ซึ่งสันนิษฐานว่ามีความสูงถึง 4.5 เมตร แต่ปัจจุบันไม่มีศิวลึงค์อยู่บนยอดปราสาทแล้ว ท่านสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปที่ชั้น 7 ได้
 
เที่ยง             รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบริเวณหน้าปราสาทธม *** (มื้อที่ 7)
*** หมายเหตุ เนื่องจากร้านอาหารในเกาะแกร์ จะมีเฉพาะร้านอาหารแบบท้องถิ่น จึงขออนุญาตนำท่านรับประทานอาหารบริเวณนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางไป พนมกุเลน ต่อไป
 
บ่าย              นำทุกท่านเดินทางสู่ พนมกุเลน (รวมค่าเข้าแล้ว) โดยในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้ย้ายเมืองหลวงมายังพนมกุเลน และได้ทรงสถาปนาให้เป็นศูนย์กลางของเมืองหลวง โดยมีชื่อทางโบราณคดีคือ  “มเหนทรบรรพต” แปลว่า ภูเขาของพระอินทร์ผู้ยิ่งใหญ่ และพระองค์ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ พร้อมกับประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับชวา ทำให้พนมกุเลนเป็นอาณาจักรขอมโบราณ ที่มีแหล่งโบราณคดีมากมายซ่อนอยู่ในป่าทึบ และกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกัมพูชา ซึ่งมีความโดดเด่นทางธรรมชาติและมีความอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบด้วยภูเขาและน้ำตก
 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระองค์ธม ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในพนมกุเลน เป็นสถานที่แสวงบุญของชาวกัมพูชา โดยมีโบสถ์ลอยฟ้า ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ หรือพระนอน ที่ถูกแกะสลักจากส่วนยอดของก้อนหินขนาดใหญ่ นำท่านสักการะพระนอน และพระศิวลึงค์ (ไม่รวมดอกไม้ธูปเทียน)
 
จากนั้น นำทุกท่านชม ศิวลึงค์ในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือเรียกว่า ลำธารสหัสลึงค์ด้วยคติไศวนิกายที่บูชาพระศิวะเป็นเทพสูงสุด ศิวลึงค์จึงเป็นตัวแทนของพระศิวะ ซึ่งบวงสรวงด้วยการใช้น้ำรดไปยังศิวลึงค์ ผ่านฐานโยนีที่เป็นตัวแทนของพระแม่อุมา น้ำที่ไหลลงมาจึงถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 สถาปนามหนทรบรรพตขึ้นเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร พนมกุเลนจึงเป็นตัวแทนของเขาไกรลาส อันเป็นที่สถิตแห่งองค์พระศิวะ ภายใต้ลำน้ำในเทือกเขาแห่งนี้ จึงมีการสลักภาพศิวลึงค์จำนวนนับร้อยพัน เพื่อให้สายน้ำที่ไหลผ่านเสมือนดั่งการบวงสรวงองค์พระศิวะและพระแม่อุมา รวมถึงสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้สายน้ำที่จะไหลลงไปหล่อเลี้ยงผู้คนภายในราชอาณาจักร สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นต้นน้ำที่รับน้ำจากฟ้า ไหลเป็นลำธารผ่านแผ่นทับหลังรูปสลัก “ศิวลึงค์” นับ 1,000 องค์ ทอดยาว 400 เมตร ซึ่งชาวกัมพูชาเชื่อกันว่าที่นี่เป็น “แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์” เพราะหากท่านใดที่ได้มาที่นี่ และได้นำน้ำในแม่น้ำแห่งนี้กลับไปบูชาหรือชำระล้างร่างกาย จะทำให้พบแต่ความสุขไปตลอด
จากนั้น นำท่านชมวิวที่ หน้าผาลานหินพนมกุเลน จุดถ่ายภาพหน้าผาสูงที่เห็นวิวที่ล้อมรอบไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ เห็นวิวธรรมชาติของพนมกุเลน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับเข้าตัวเมืองเสียมเรียบ
 
เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเสียมเรียบ
 
21.45 น.       ออกเดินทางกลับ กรุงเทพ (ดอนเมือง) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD619 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
 
22.50 น.       เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
ทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชา

เงื่อนไขทัวร์กัมพูชา

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมคณะ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เสียมเรียบ
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน ภาษีตั๋วทุกชนิด และภาษีสนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
 • ที่พักโรงแรมตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ หรือเทียบเท่า จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • อาหารตามที่โปรแกรมทัวร์ระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่โปรแกรมทัวร์ระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามที่โปรแกรมทัวร์ระบุ
 • หัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
 • ประกันการเดินทาง คุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และคุ้มครองการรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยวงเงิน 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ากัมพูชา และรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป กรณีลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ (กรุณาสอบถามอีกครั้ง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่โปรแกรมทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ยอดรวม 600 บาทต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง เด็กอายุมากกว่า 2 ปี เก็บค่าทิปเท่าผู้ใหญ่ (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ให้ตามความพึงพอใจ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ)
 
เงื่อนไขการจองทัวร์
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันก่อนเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • ส่งหน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ทางอีเมลหรือไลน์
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือ อย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติและไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
 • ยกเลิกการจองทัวร์ 61 วันขึ้นไปก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้น ในกรณีวันหยุดเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการจองทัวร์ 46-60 วันก่อนเดินทาง หักค่าทัวร์มัดจำทัวร์ 50%
 • ยกเลิกการจองทัวร์ภายใน 45 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • สำหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ว และมีการยกเลิกการเดินไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางท่านอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เนื่องจากการเจ็บป่วย
 • กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล และทางบริษัทฯ จะเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป ทั้งนี้ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • กรณีเจ็บป่วยกะทันหันเพียง 7 วันทำการก่อนเดินทางหรือน้อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์กัมพูชา **
ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์กัมพูชา